Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO TYCHY

Tychy: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO TYCHY
Numer ogłoszenia: 23072 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 350930 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Sport S.A., ul. Barona 30, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 733 01 86, faks 32 733 01 86.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO TYCHY.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na terenie Stadionu Miejskiego Tychy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Sprzątanie przed, w trakcie i po meczu/imprezie 2.1.1. Zakres sprzątania obejmuje: 1) 4 trybuny o łącznej powierzchni ok. 12 055 m2 , 2) krzesełka w ilości 15 150 szt., 3) poziom 1: ciągi komunikacyjne o łącznej powierzchni ok. 1 988,14 m2 (ciągi komunikacyjne za trybunami) wraz z klatkami schodowymi, schodami i womitoriami), 19 sanitariatów o łącznej powierzchni 546,5 m2, 3 pomieszczenia pomocy medycznej o łącznej powierzchni 46,2 m2, 4) poziom 0: szatnie gości i szatnie gospodarzy (hol, szatnie, zaplecze socjalne -toalety, natryski, pomieszczenie do mycia obuwia, odnowa biologiczna), hol główny (strefa mieszana), wejście od strony VIP, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne – łączna pow. ok. 794 m2, 5) Strefa VIP. 2.1.2. Zakres czynności sprzątania obejmuje: 1) 4 trybuny: sprzątanie i mycie krzesełek oraz trybun w tym również usuwanie gum do żucia, papierków, butelek i innych zanieczyszczeń, usuwanie wody, lodu/śniegu z krzesełek i trybun, usuwanie ptasich odchodów 2) ciągi komunikacyjne: mechaniczne zamiatanie ciągów komunikacyjnych wraz z usunięciem zanieczyszczeń, wymianą worków na śmieci oraz wyniesieniem odpadów w miejscu ich składowania (wywóz śmieci – koszt zamawiającego), mycie maszynowe ciągów komunikacyjnych (poziom1), usuwanie lodu/śniegu z ciągów komunikacyjnych, w razie konieczności posypywanie ciągów komunikacyjnych środkiem antypoślizgowym, zbieranie śmieci, wymiana worków na śmieci oraz wywóz odpadów włącznie z odpadami gastronomii, 3) sanitariaty: mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, mycie powierzchni podłóg, mycie powierzchni ścian pokrytych glazurą, opróżnianie pojemników na śmieci i wymiana worków foliowych, uzupełnianie podajników na papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz mydło; 4) punkty medyczne: mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, mycie powierzchni podłóg, mycie powierzchni ścian pokrytych glazurą, opróżnianie pojemników na śmieci i wymiana worków foliowych, uzupełnianie podajników na papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz mydło; 5) poziome 0: mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, mycie powierzchni podłóg, mycie powierzchni ścian pokrytych glazurą, opróżnianie pojemników na śmieci i wymiana worków foliowych, uzupełnianie podajników na papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz mydło. 2.1.3. Dodatkowo utrzymanie czystości podczas meczów/imprez (przed, w trakcie, po) obejmuje również utrzymanie czystości w strefie VIP wraz z lożami i korytarzem, salą konferencyjną, w strefie pracy mediów, studia TV, pomieszczeniem policji i monitoringu – 1 399,22m2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości powierzchni socjalnej na poz. II (17 pomieszczeń, w tym przy trefie VIP, media, monitoring, policja) – 119,22 m2. Uzupełnianie dozowników na mydło oraz papier toaletowy i ręczniki papierowe; 2.1.4. Zamawiający przewiduje udzielenie 20 usług sprzątania przed meczem/imprezą w okresie obowiązywania umowy. 2.1.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gotowość serwisu sprzątającego w trakcie meczu/imprezy w ilości co najmniej 2 osób. W ramach serwisu sprzątającego w trakcie meczu/imprezy Wykonawca zobowiązany jest do: bieżącego sprzątania trybun i ciągów komunikacyjnych, wymiany worków na śmieci, wymiany wypełnień podajników w sanitariatach, interwencyjnego mycia powierzchni podłóg w sanitariatach i punktach medycznych. 2.1.6. W okresie między rozgrywkami (pomiędzy rundami) wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia krzesełek workami foliowymi, w miejscach najbardziej narażonych na zanieczyszczenie ich ptasimi odchodami (około 300 krzesełek) – wykonawca dostarczy worki we własnym zakresie. 2.2. Codzienne sprzątanie 2.2.1. Zakres sprzątania obejmuje: 1) Codzienne sprzątanie w szczególności: ciągi komunikacyjne, sala konferencyjna, hol VIP, hol kibiców, hol strefy mieszanej, hol główny, pomieszczenie BMS, centrala, szatnie z przyległymi pomieszczeniami, w tym odnowa biologiczna, suszarnia, pralnia, pokój badań, sala rozgrzewkowa, magazynki oraz klatki schodowe, windy, wszystkie loże VIP – 1 692,57m2. uzupełnianie dozowników na mydło oraz papier toaletowy i ręczniki papierowe, w tym: a) poziom 0: powierzchnia ogółem: 999 m2 – hol główny, ciągi komunikacyjne w powierzchniach biurowych oraz szatniach gospodarzy, toalety w ciągach komunikacyjnych, pomieszczenie ochrony – BMS, b) poziom II: serwis strefy VIP, tj. codzienne sprawdzenie stanu czystości oraz sprzątanie według potrzeb – odkurzanie wykładzin dywanowych w strefie VIP, media, monitoring, sala konferencyjna + mycie toalet., serwis wind – 2 szt. c) teren zewnętrzy: codzienne sprzątanie terenu zewnętrznego z grubszych zanieczyszczeń (zbieranie śmieci, butelek, puszek). 2.2.2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do przegląd stanu czystości wind w ilości 9 szt. z ich umyciem. Windy wykorzystywane są jedynie w okresie sezonowym (mecz/imprezy). W dni powszednie używana jest jedna winda na potrzeby strefy VIP. 2.3. Sprzątanie pomieszczeń kasowych: 2.3.1. Zakres sprzątania obejmuje: sprzątanie pomieszczeń kas biletowych zlokalizowanych w obrębie terenów utwardzonych Stadionu – częstotliwość sprzątania – 2 razy w tygodniu w okresie 7 miesięcy. Zakres sprzątania obejmuje zamiatanie i mycie podłóg, przetarcie i odkurzanie mebli i sprzętów, mycie przeszkleń oraz opróżnianie koszy na śmieci. 2.4. Sprzątanie szatni strefa północna poz. 0: 2.4.1. Zakres sprzątania obejmuje: mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, mycie powierzchni podłóg, mycie powierzchni ścian pokrytych glazurą, opróżnianie pojemników na śmieci i wymiana worków foliowych, uzupełnianie podajników na papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz mydło – sprzątanie 2 razy w tygodniu powierzchni ok. 1 123m2 (ciągi komunikacyjne, szatnie zawodników i trenerów). 2.5. Utrzymanie czystości terenu przyległego: 2.5.1. Zamiatanie ręczne i maszynowe terenów utwardzonych – według potrzeb, lecz nie częściej niż dwa razy w tygodniu. ok. 25 000m2 terenu utwardzonego z kostki brukowej, sprzątanie śmieci, liści, gałęzi itp. z całości terenów zewnętrznych, opróżnianie koszy na śmieci, popielniczek, wynoszenie śmieci, utrzymanie czystości przy kontenerze. 2.6. Utrzymanie terenów zielonych: 2.6.1. Koszenie trawnika (utrzymanie wysokości trawy poniżej 8mm) 2 razy w miesiącu w okresie od 1 maja do 31 października – ok. 9 000m2. Według potrzeb usuwanie chwastów 2.7. Zimowe utrzymanie terenu przyległego: 2.7.1. Mechaniczne bądź ręczne odśnieżanie terenu według potrzeb i w miejscach wyznaczonych przez Czas reakcji odśnieżania terenu – do 2 godzin od chwili ustania opadów. W zakres wchodzi wywóz śniegu. 2.8. Mycie przeszkleń w tym wymagające podnośnika, rusztowania lub udziału alpinisty: 2.8.1. Usługę Wykonawca wykona dwa razy w roku (wiosna i jesień). 2.8.2. Mycie, o którym mowa w ust. 8.1. nie może pozostawiać smug ani zacieków na mytej powierzchni. 2.8.3. Wykonawca wykona usługę, będącą przedmiotem zamówienia, przy użyciu metod alpinistycznych bądź przy użyciu podnośnika. 2.8.4. Wykaz powierzchni szklanych przewidzianych do mycia: a) Dwa wejścia główne na stadion (od ul. Baziowej) – 422 m2 b) Hol VIP od wewnątrz – 70,80m2 c) Okna pod żaluzjami od ul. Baziowej – 100,10 m2 d) Sala konferencyjna (od strony murawy stadionu) – 70,85m2 e) Przeszklenia od strony murawy stadionu (loże VIP, media, monitoring itp.) – 497 m2 f) Przeszklenia od strony płyty stadionu (część z salą konferencyjną) – 571,30 m2 g) powierzchnie komercyjne depozyt i sklepik firmowy od ul. Edukacji – 250 m2 2.8.5. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania usługi nie później niż na 2 dni od dnia zlecenia jej przez Zamawiającego i wykonania jej w ciągu max. 6 dni kolejno następujących po sobie lub krócej. 2.8.6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobom wykonującym usługę środki ochrony osobistej i wyposażenia zabezpieczającego. 2.8.7. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu usługi do zachowania wszelkiej ostrożności, przestrzegania przepisów BHP i innych przepisów prawa obowiązujących przy tego typu usługach. 2.8.8. W razie wypadku pracownika wykonującego czynności alpinistyczne na terenie Stadionu Miejskiego Tychy odpowiada w całości Wykonawca, który winien zapewnić profesjonalny i wykwalifikowany nadzór na pracami będącymi przedmiotem zamówienia. 2.8.9. Wykonawca do wykonywania usługi, skieruje każdorazowo taką ilość osób, aby zapewnić jej wykonanie w terminie. 2.8.10. Usługę uzna się za wykonaną należycie, jeżeli na objętych zleceniem powierzchniach szklanych i innych wskazanych elementów zostały umyte nie pozostawiając smug ani zacieków oraz uprzątnięto w całości obszar jej wykonywania. Podstawą rozliczania za wykonanie usługi jest stawka za m2 umytej powierzchni szyb wraz z myciem ościeżnic, parapetów, które powinny być wliczone w cenę m2 . UWAGA: Zamawiający informuje, że zabronione jest wykorzystywanie myjek ciśnieniowych typu Karcher, do czyszczenia powierzchni szklanych. 2.9. Odśnieżanie dachu Dach o powierzchni ok. 13 000 m2 wykonany jest z blachy trapezowej powlekanej. Czas reakcji – do 12 godzin od telefonicznego zgłoszenia. Przy odśnieżaniu należy uważać na elementy mocujące poszycie dachu do konstrukcji oraz powłokę lakierniczą. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać odśnieżanie dachu metodą alpinistyczną. W zakres wchodzi wywóz śniegu. Dopuszcza się pozostawienia warstwy śniegu na dachu jednakże nie może ona powodować powstawanie alarmów w systemie monitorowania naprężeń dachu. Osoba nadzorująca odśnieżanie winna jest na bieżąco nadzorować ten stan z obsługą budynku. 3. Informacje dodatkowe: 3.1. wywóz odpadów po sprzątaniu nastąpi w miejsca wskazane przez Zamawiającego (kontenery na terenie obiektu), 3.2. rozpoczęcie sprzątania przed meczem/imprezą ma nastąpić nie wcześniej niż na 48 h przed meczem/imprezą a jego zakończenie na 2 h przed meczem/imprezą. Rozpoczęcie sprzątania po meczu/imprezie ma nastąpić nie wcześniej niż 4 h po meczu/imprezie a jego zakończenie do 48 h po meczu/imprezie, jednak nie później niż na 2 h przed następnym meczem/imprezą. 3.3. kosze na śmieci, znajdujące się na terenie obiektu są wolnostojące, przymocowane do ścian, wbudowane są w ściany przy wyjściach z sektorów na trybuny. 3.4. wykonawca składając ofertę, powinien ująć wszystkie koszty składające się na realizację przedmiotu zamówienia. Wszelkie materiały, środki czyszczące posiadające atesty, urządzenia i maszyny niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca zapewnia we własnym zakresie. 3.5. wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które konieczne są do prawidłowego wykonania usługi, w szczególności dotyczy to zabezpieczenia terenu przed zniszczeniem, zabrudzeniem środkami chemicznymi, na którym wykonywana jest usługa, zabezpieczenia przed zagrożeniem życia lub uszkodzeniem ciała osób trzecich lub ich mienia. 3.6. usługi sprzątania muszą odbywać się według potrzeb, w okresie pomiędzy godz. 5:00 a 16:00. Wykonawca, na okoliczność przebiegu prac porządkowych, sporządzi stosowną kartę/protokół utrzymania czystości na terenie obiektu, która to po potwierdzeniu przez przedstawiciela zamawiającego stanowić będzie podstawę do wypłaty wynagrodzenia. 3.7. wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzupełniania podajników (materiał zamawiającego) i zgłaszanie zamawiającemu braku papieru, mydła, ręczników wraz z szacowaniem ich niezbędnych ilości. 3.7.1. Dozowniki na mydło w pianie Firmy Tork: – parter: 55 szt. – piętro: 75 szt. – II piętro: 14 szt. + 10 loże Razem: 154 szt. 3.7.2. Dozowniki na ręczniki papierowe Reflex Firmy Tork – parter: 53 szt. – piętro: 60 szt. – II piętro : 11 szt. + 10 szt. loże Razem : 134 sz. 3.7.3. Dozowniki na papier toaletowy Reflex Firmy Tork – parter: 68 szt. – piętro: 98 szt. – II piętro: 19 szt. + 10 szt. loże Razem: 205 szt. 3.7.4. Ilość koszy 120 l zamontowanych na poziomie I oraz w szatniach zawodników – 25 szt. + 10 szt. w zapasie. Ilość koszy 60l rozmieszczonych na terenie całego stadionu – 132 szt. 3.8. w przypadku użycia maszyn czyszczących Wykonawca zobowiązany jest używać zalecanych przez producenta środków czyszczących do danego typu powierzchni. 3.9. wykonawca zobowiązany jest do sprzątnięcia korytarzy, holi i ciągów komunikacyjnych również w przypadku awarii maszyny czyszczącej lub awarii wind. 3.10. wykonawca zobowiązany jest realizować usługi sprzątania przy pomocy własnego personelu, którego imienny wykaz przedstawi Zamawiającemu oraz pod własnym nadzorem. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość osób do sprzątania, w zależności od terminu i zakresu wykonania usługi oraz od zleconej powierzchni do sprzątania. 3.11. wykonawca zapewni pracownikom wykonującym usługę sprzątania jednolitą i schludną odzież. 3.12. wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia swoim pracownikom odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej – zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 3.13. wykonawca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zamówionej usługi, również po ustaniu umowy; 3.14. wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania obiektu i zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. 3.15. wykonawca zobowiązany będzie w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz będzie ponosił odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usługi oraz w skutek działań osób przez niego zatrudnionych. 3.16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakości i efektów sprzątania w każdym czasie. 3.17. klucze do pomieszczeń, dla pracownika (pracowników) wskazanego przez Wykonawcę będą odbierane do pracownika ochrony obiektu. 3.18. zakazane jest wykonywanie duplikatów pobranych kluczy, jak również pobranych elektronicznych kart dostępu. Za udowodnioną próbę podrobienia kluczy i dorobienia karty elektronicznej Zamawiający nałoży karę w wysokości 10% wartości ogółem umowy, jak również rozwiąże umową trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, z jednoczesnym zachowaniem prawa do wejścia na drogę sądową z Wykonawcą i dochodzenia odszkodowania. 3.19. zakazane jest udostępnianie lub przekazywanie pobranych/przydzielonych kluczy innym osobom, nieupoważnionym pracownikom. 3.20. w przypadku utraty pobranych kluczy wymagane jest niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego i złożenie stosownych wyjaśnień. 3.21. wykonawca zakupuje, w zależności od potrzeb, na własny koszt środki czystości, dezynfekujące, czyszczące, konserwujące, koszt środków musi wliczyć w cenę usługi. 3.22. wszystkie stosowane środki chemiczne muszą posiadać polskie atesty higieniczne i być dostosowane do przedmiotu sprzątania; na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie musiał przedstawić wyżej wymienione atesty. 3.23. Środki do uzupełniania dozowników stanowią koszt zamawiającego. W cenę wykonawca musi wliczyć materiały służące do utrzymania czystości oraz worki na śmieci.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.92.00-4, 90.91.40.00-7, 90.62.00.00-9, 77.31.41.00-5, 90.61.00.00-6, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SPRINT Zbigniew Golemo, ul. Cielmicka 39, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 340000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 388848,00

  • Oferta z najniższą ceną: 283583,00 / Oferta z najwyższą ceną: 606281,40

  • Waluta: PLN .