Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUtrzymanie czystości w obiekcie i wokół obiektu Opery Wrocławskiej przy ul….

Wrocław: Utrzymanie czystości w obiekcie i wokół obiektu Opery Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35 oraz w pracowniach i pomieszczeniach magazynowych przy ul. Tęczowej 57. 90.91.12.00-8 90.61.00.00-6
Numer ogłoszenia: 24156 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3708800, faks 081 3708852.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości w obiekcie i wokół obiektu Opery Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35 oraz w pracowniach i pomieszczeniach magazynowych przy ul. Tęczowej 57. 90.91.12.00-8 90.61.00.00-6.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w obiekcie Opery Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35,
– na terenie: chodniki wokół Opery Wrocławskiej od strony ulic Świdnickiej, Modrzejewskiej i przy południowej elewacji budynku, oraz teren w zarządzie Opery przy elewacji południowej i zachodniej (nawierzchnie jezdni przy obu wskazanych elewacjach, wraz z chodnikiem od strony fosy miejskiej przy elewacji południowej), oraz miejsca postojowe przy elewacji południowej.
– w pracowniach i pomieszczeniach magazynowych przy ul. Tęczowej 57.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokument OPZ, a szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Wzór Umowy,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.12.00-8, 90.61.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm
  ABC – Service R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Sp.J.,
  ABC – Service Sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 372000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 531286,56

 • Oferta z najniższą ceną: 531287,56 / Oferta z najwyższą ceną: 637449,12

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Tryb zapytania o cenę ma charakter niekonkurencyjny. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie podkreślał, że ze względu na to, że zastosowanie trybów bezprzetargowych jest wyjątkiem od ogólnej zasady, przesłanki ich zastosowania należy interpretować ściśle, a podmiot, który się na nie powołuje, musi być w stanie je udowodnić _np. orzeczenie ETS z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-318_94 KE vs. Republika Federalna Niemiec_. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania o cenę możliwe jest tylko pod warunkiem spełnienia kumulatywnie następujących, określonych w art. 70 ustawy Pzp przesłanek_
  1. przedmiotem zamówienia mogą być jedynie dostawy lub usługi
  2. są to dostawy lub usługi powszechnie dostępne, o ustalonych standardach jakościowych;
  3. szacunkowa wartość zamówienia musi być niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
  Pojęcie dostaw zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie z ww. przepisem przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Usługi zostały natomiast określone w art. 2 pkt 10 ustawy Pzp jako wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a.
  Przepisy ustawy nie wskazują natomiast, co należy rozumieć pod pojęciem _powszechnej dostępności_ oraz _ustalonych standardów jakościowych_. Termin _powszechny_ wg Słownika języka polskiego _Wydawnictwo PWN, wersja on-line_ oznacza częsty, znajdujący się w wielkiej ilości, zaś _dostępny_ to nietrudny do zdobycia, przyjąć należy, iż usługi _powszechnie dostępne_to takie, które są przez rynek często oferowane, a więc duża jest ich podaż, a przez to nietrudne są do zdobycia_. Dostawy i usługi powszechnie dostępne to zatem dobra popularne i łatwo osiągalne, zaspokajające potrzeby wszystkich kategorii odbiorców publicznych i prywatnych, które oferuje się wszędzie, zarówno na rynku lokalnym, jak i krajowym (orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 28 czerwca 2010 r., sygn. BDF1_4900_44_50_10_27). Zakres omawianego pojęcia ulega jeszcze zawężeniu przez dookreślenie przez ustawodawcę, że chodzi o dostawy lub usługi, które dodatkowo mają ustalone standardy jakościowe. Zatem, do tej kategorii możemy zaliczyć jedynie usługi, które poprzez swoją powszechność znane są przeciętnemu nabywcy, a przez tę szeroką dostępność ukształtowany jest przez rynek ich standard, który dla przeciętnego klienta jest łatwy do zdefiniowania. Skoro przeciętny nabywca zna określoną usługę, wie, co jest jej przedmiotem i jakie są jej standardy jakościowe, a usługi te są powszechnie oferowane oznacza to, iż popyt na nie jest również wysoki _służą bowiem zapewnieniu realizacji bieżących potrzeb_, a tym samym świadczy o nieskomplikowanym charakterze tych usług.
  _Ustalone standardy jakościowe_ definiuje się jako znormalizowane cechy dostaw lub usług, spełniające przeciętne wymagania stawiane dla danego asortymentu _grupy towarowej_, dzięki którym nie jest wymagane indywidualne podejście do ich wykonania. Wymagania te muszą mieć jednak charakter standardowy, typowy, a nie wymagający indywidualnego podejścia. Zatem w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest dostosowany do specyficznych potrzeb konkretnego zamawiającego, zasadnym jest przyjęcie, iż nie jest produktem typowym, charakteryzującym się małym stopniem złożoności, łatwo dającym się porównać np. pod względem jakości, funkcjonalności, czy też posiadanych parametrów, z innymi produktami. Przy czym nie można utożsamiać standardów jakościowych ze standardami czy wymaganiami przepisów prawa. Standardy jakościowe muszą określać istnienie minimalnego akceptowanego rezultatu, jaki świadczona usługa ma zapewnić.
  Wobec powyższego należy uznać, że tryb zapytania o cenę może być zastosowany jedynie do typowych i najprostszych zamówień, a zamawiane rzeczy lub usługi powinny być w pełni porównywalne, ponieważ jedynym różnicującym je czynnikiem jest cena, która jednocześnie jest jedynym możliwym w tym trybie kryterium oceny ofert. Przykładowo, jako tego typu usługi wskazuje się usługi w zakresie usługi utrzymania czystości _sprzątania pomieszczeń_, usługi transportowe, usługi odśnieżania ulic, usługi introligatorskie, usługi pralnicze, usługi kserograficzne, proste usługi poligraficzne (druk).