Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWybór dostawcy specjalistycznych źródeł światła.

Katowice: Wybór dostawcy specjalistycznych źródeł światła.
Numer ogłoszenia: 16916 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. , Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3927171, 3927202, faks 32 3927376.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gtl.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór dostawcy specjalistycznych źródeł światła..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup specjalistycznych źródeł światła:
1) 64337 B 48W-15 6.6A ŻAROWKA HALOGEN Z REFL. OSRAM
Moc źródła 48W
Ilość: 600 szt.
2) 64317 IRC-C 45-30 PK30D ŻARÓWKA HALOGEN OSRAM
Moc źródła:45W
Ilość:930
3) 64361 HLX-Z 150W 6.6A ŻAROWKA HALOGEN OSRAM
Moc źródła:150W
Ilość: 350
4) 64339-B 105W 6.6A KABEL ŻAROWKA HALOGEN OSRAM
Moc źródła:105W
Ilość: 600
5) 64382 HLX-C 200W-15 PK30D ŻAROWKA HALOG.EN OSRAM
Moc źródła:200 W
Ilość: 20
6) 64337 48W-15 6.6A ŻAROWKA HALOGEN OSRAM
Moc źródła:48W
Ilość: 60
7) 64319 IRC-A 45-30 PK30d
Moc źródła:45W
Ilość: 150
8) 64361 HLX-Z 150W 6.6A ŻAROWKA HALOGEN OSRAM
Moc źródła:150W
Ilość: 100
9) 64339-B 105W 6.6A KABEL ŻAROWKA HALOGEN OSRAM
Moc źródła:105W
Ilość: 600
10) 64382 HLX-C 200W-15 PK30D ŻAROWKA HALOGEN OSRAM
Moc źródła:200 W
Ilość: 20.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.50.00.01-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Warunki Zamawiającego oraz wymagane dokumenty zostały określone w Zaproszeniu do on-line postępowania. Zaproszenie do on-line postępowania dostępne jest na stronie internetowej pod adresem http://gtl.pl/e-aukcje.php

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2)

  https://gtl.proebiz.com/vstup/index.php

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gtl.com.pl/e-aukcje.php
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zaproszenie do on-line postępowania dostępne jest na stronie internetowej po adresem http://gtl.com.pl/e-aukcje.php.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Platforma aukcyjna dostępna pod adresem https://gtl.proebiz.com/vstup/index.php..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie