Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWybór inspektorów nadzoru nad pracami prowadzonymi w parku w Dąbrowie

Opole: Wybór inspektorów nadzoru nad pracami prowadzonymi w parku w Dąbrowie
Numer ogłoszenia: 340384 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Opolski , Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, woj. opolskie, tel. 077 5 415977, faks 077 5415930.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór inspektorów nadzoru nad pracami prowadzonymi w parku w Dąbrowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wybór inspektorów nadzoru nad pracami prowadzonymi w parku w Dąbrowie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnił warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3) ustawy tj.: dotyczący dysponowania osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że Wykonawca posiada osobę:
   a) która posiada uprawnienia budowlane w specjalności budowlanej bez ograniczeń,
   b) która posiada uprawienia lub potwierdzenie uprawniające do nadzorowania prac w obiektach zabytkowych,
   c) która przynależy do Izby Inżynierów Budownictwa,
   d) która sprawowała w ostatnich 2 latach funkcję inspektora nadzoru przy pracach budowlanych
   lub remontowych w obiektach zabytkowych w branży budowlanej
   oraz osobę, która:
   a) która posiada uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej bez ograniczeń,
   b) która posiada uprawienia lub potwierdzenie uprawniające do nadzorowania prac w obiektach zabytkowych,
   c) która przynależy do Izby Inżynierów Budownictwa,
   d) która sprawowała w ostatnich 2 latach funkcję inspektora nadzoru przy pracach budowlanych
   lub remontowych w obiektach zabytkowych w branży elektrycznej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy (według załączonego wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ),
2. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy),
3. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii – w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Czas w jakim osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru stawi się na placu bud.w siedzibie Zam.po telef. wezwaniu przez Zam. – 5

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.uni.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pok. nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pok. nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie inwestycyjne pn. Rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa założenia parkowego w Dąbrowie – Etap I współfinansowany z dotacji celowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w latach 2015-2017.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie