Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWycena wartości nieruchomości

Warszawa: Wycena wartości nieruchomości
Numer ogłoszenia: 24260 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów , ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5651562, faks 022 5651562.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokotow.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycena wartości nieruchomości.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie wyceny wartości:
– 80 nieruchomości gruntowych /gruntu/, dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
– określenie wartości prawa użytkowania dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie art. 4 ust. 13 ustawy z 29 lipca 2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 10 nieruchomości
– 2 nieruchomości niezabudowanych dla potrzeb nabycia,
– 1 nieruchomości zabudowanej dla potrzeb nabycia..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi lub usług, które w sumie potwierdzą wykonanie wycen wartości 80 nieruchomości gruntowych, o minimalnej łącznej wartości 25.000 zł brutto

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie minimum 1 osoby, która będzie wykonywać lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającej uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości nadane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Należy wykazać usługę lub usługi które w sumie potwierdzą wykonanie wycen wartości 80 nieruchomości gruntowych, o minimalnej łącznej wartości 25.000 zł brutto;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca w przypadku, gdy będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków składa w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów, oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – w formie oryginałów (wzór druku załącznik nr 6 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje:
-jaki rodzaj zasobu jest udostępniany,
-w jakiej formie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia,
-w jakim okresie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia,
-jaki stosunek łączy wykonawcę z podmiotem udostępniającym.
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego zmniejszenia, w trakcie trwania umowy, określonej w ust. 1 ilości nieruchomości przewidzianych do wyceny, a w razie zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany /zmniejszenia lub zwiększenia/, w trakcie trwania umowy, określonej w ust. 1 ilości nieruchomości przewidzianych do wyceny w poszczególnych rodzajach przedmiotów wyceny, w ramach wartości umowy i według cen jednostkowych określonych w § 10 niniejszej umowy.
3.Zmniejszenie lub zmiana, o których mowa w ust. 2 i 3 nie powinno spowodować zlecenia Wykonawcy ilości różnego rodzaju wycen wskazanych w ust. 1 o wartości mniejszej niż 70% całkowitej wartości umowy.
4.Zmniejszenie lub zmiana, o których mowa w ust. 2 i 3 może nastąpić w sytuacji gdy z uwagi na niezależną od zleceniodawcy zmianę stanu prawnego nieruchomości lub wnioski stron postępowań nastąpi konieczność rezygnacji z wyceny nieruchomości lub z uwagi na konieczność realizacji zadań wymagających zwiększenia ilości wycen danego rodzaju.
Wykaz nieruchomości objętych niniejszą umową będzie przekazywany Wykonawcy w trybie określonym w § 5 ust. 1

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://aukcje.um.warszawa.pl

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.mokotow.waw.pl/zampubl

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie większej liczby wniosków, spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Wniosek oraz wszelkie dokumenty wymagane muszą spełniać następujące wymogi:
a. wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem.
b. formularz wniosku i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę upoważnioną do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,
c. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii
d. pozostałe oświadczenia i dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę, zgodnie z zasadą oraz muszą być one sporządzone w języku polskim,
e. poprawki lub zmiany ,również przy użyciu korektora, we wniosku, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą wniosek,
f. dokumenty składające się na wniosek muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów ,
g. dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę
Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej załącznik nr 1 do treści ogłoszenia dostępny na stronie www.mokotow.waw.pl
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia.
3. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:
być wyposażony w procesor 733 MHz i posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM
posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy
posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0. lub nowszą albo Mozilla Firefox 2.x lub nowszą
posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb s..

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: W trakcie licytacji Wykonawca licytuje cenę brutto za całość zamówienia.
Minimalne postąpienie wynosi 250,00 zł brutto.
Cena wywoławcza za całość zamówienia wynosi 28.782,00 zł brutto.

W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia. Wykonawca, który zaproponował najniższą cenę brutto realizacji przedmiotowego zamówienia, zostaje zwycięzcą licytacji elektronicznej.
Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie.
Zamawiający podpisze umowę, z Wykonawcą, który w chwili zamykania licytacji elektronicznej zaproponował najniższą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia.
Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do wzoru umowy dostępny na stronie internetowej zamawiającego: www.mokotow.waw.pl
Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach /Dz. U. z 2002r. Nr 97, poz. 1050, ze zm./ oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego /Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm./.
O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu w/w dokumentu..

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 • Licytacja jednoetapowa czas trwania: 30 minut

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 11.02.2016 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pok. 35A, wejście /E/.

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Nie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń.

IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Zamawiający zamyka licytację po upływie 30 minut licząc od terminu otwarcia licytacji. Termin otwarcia licytacji nie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej.

IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):

Nie dotyczy

IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):

W dniu /wykropkowanie/w Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Mokotów zwanym w dalszej części /Zamawiającym/, reprezentowanym przez:
Pana Bogdana Olesińskiego – Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy działającego na podstawie pełnomocnictwa znak GP-OR.0052.4830.2015 udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 28 grudnia 2015 r.,
Pana Krzysztofa Rinasa – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-OR.0052.131.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.
a
/wykropkowanie/zwanym/ą dalej /Wykonawcą/, wyłonionym w wyniku licytacji elektronicznej na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/ została zawarta umowa następującej treści:
§ 1
1.Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wyceny wartości:
– 80 nieruchomości gruntowych /gruntu/, dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
– prawa użytkowania wieczystego 10 nieruchomości gruntowych dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie art. 4 ust. 13 ustawy 29 lipca 2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
– 2 nieruchomości niezabudowanej dla potrzeb nabycia,
– 1 nieruchomości zabudowanej dla potrzeb nabycia.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego zmniejszenia, w trakcie trwania umowy, określonej w ust. 1 ilości nieruchomości przewidzianych do wyceny, a w razie zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany /zmniejszenia lub zwiększenia/, w trakcie trwania umowy, określonej w ust. 1 ilości nieruchomości przewidzianych do wyceny w poszczególnych rodzajach przedmiotów wyceny, w ramach wartości umowy i według cen jednostkowych określonych w § 10 niniejszej umowy.
4.Zmniejszenie lub zmiana, o których mowa w ust. 2 i 3 nie powinno spowodować zlecenia Wykonawcy ilości różnego rodzaju wycen wskazanych w ust. 1 o wartości mniejszej niż 70% całkowitej wartości umowy.
5.Zmniejszenie lub zmiana, o których mowa w ust. 2 i 3 może nastąpić w sytuacji gdy z uwagi na niezależną od zleceniodawcy zmianę stanu prawnego nieruchomości lub wnioski stron postępowań nastąpi konieczność rezygnacji z wyceny nieruchomości lub z uwagi na konieczność realizacji zadań wymagających zwiększenia ilości wycen danego rodzaju.
6.Wykaz nieruchomości objętych niniejszą umową będzie przekazywany Wykonawcy w trybie określonym w § 5 ust. 1.
§ 2
Wyceny nieruchomości wymienionych w § 1 powinny być wykonywane zgodnie z :
1. Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./,
2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego /Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm./,
– innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
§ 3
1.Operaty szacunkowe należy sporządzić oddzielnie dla każdej nieruchomości gruntowej w 1 egzemplarzu.
2.Do operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowych, o których mowa w § 1 ust. 1 punkt. 1, 2 należy dołączyć czytelną dokumentację fotograficzną nieruchomości opatrzoną datą oraz wyciąg z operatu szacunkowego jako osobny dokument.
§ 4
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 9 grudnia 2016 r.
§ 5
1.Wyceny nieruchomości wykonywane w ramach niniejszej umowy będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie na podstawie częściowych zamówień, przekazywanych przez Zamawiającego w miarę potrzeb.
2.Termin realizacji zamówień, o których mowa w ust. 1, każdorazowo będzie określany przez Zleceniodawcę w częściowym zamówieniu i nie może być krótszy
– niż 7 dni licząc od daty jego udzielenia w przypadku zamówień nie przekraczających 5 sztuk operatów,
– niż 14 dni dla zlecenia nie przekraczającego 5 sztuk operatów, oraz nie dłuższy niż 30 dni.
3.Częściowe zamówienie może dotyczyć wykonania maksymalnie 30 sztuk operatów.
4.Zamawiający wskazuje, iż pracownikami upoważnionymi do przekazywania częściowych zamówień w imieniu Zamawiającego są jednoosobowo Anna Urbanek, Barbara Kulesza, Dorota Kuś-Cizio, Maria Marczak.
5.Wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie naliczana za faktycznie wykonane i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń prace, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 niniejszej umowy.
§ 6
1.Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych.
2.Wykonawca zobowiązuje się do skompletowania we własnym zakresie i na własny koszt dokumentacji niezbędnej do wykonania umowy.
§ 7
1.Wykaz osób, które będą wykonywać prace objęte zakresem niniejszej umowy lub będą uczestniczyć w wykonaniu tych prac, stanowi załącznik do umowy.
2.Wykonawca za działania tych osób odpowiada jak za działania własne.
3.W trakcie obowiązywania niniejszej umowy, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zmianę składu rzeczoznawców majątkowych, wymienionych w załączniku powołanym w ust. 1. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, wykazał doświadczenie wymienianego rzeczoznawcy majątkowego, zobowiązany jest on udowodnić Zamawiającemu, że wprowadzany do zespołu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, rzeczoznawca majątkowy dysponuje co najmniej takim samym doświadczeniem jak wymieniany członek zespołu.
4.Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych określone w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. /Dz. U. z 2015 r. poz. 2135/, zwanej dalej Ustawą.
5.Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy.
6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa w ust. 5.
7.Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych /Dz. U. Nr 100, poz. 1024/, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych Wykonawcy.
8.Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy/zamówienia.
9.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.
10.Wykonawca zobowiązuje się umożliwić administratorowi przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych.
11.Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę omijania warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.
§ 8
1.Sytuacje wymagające wyjaśnień w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca winien uzgadniać z Zamawiającym w formie pisemnej.
2.Sporządzone operaty szacunkowe nieruchomości będą składane w Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27, gdzie będzie dokonywane ich przyjęcie.
3.Zamawiający dokona sprawdzenia prawidłowości wykonania pracy w terminie 14 dni od daty złożenia przedmiotu zamówienia określonego w częściowym zamówieniu.
4.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty ich zgłoszenia.
5.Przyjęcie przedmiotu zamówienia określonego w częściowym zamówieniu nastąpi na podstawie protokółu odbioru zamówienia podpisanego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
6.Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie pisemne potwierdzenie prawidłowości, kompletności i terminowości wykonania częściowego zamówienia, dokonane w protokóle odbioru przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, co nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady dzieła.
7.Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie.
§ 9
1.W przypadku konieczności potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego w okresie 24 miesięcy od daty jego wykonania, Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia stosownej klauzuli.
2.Potwierdzeniu aktualności mogą podlegać wszystkie sporządzone na podstawie niniejszej umowy operaty szacunkowe.
3.Potwierdzenie aktualności operatów szacunkowych będzie dokonane w ciągu 7 dni od daty otrzymania zlecenia, bez dodatkowego wynagrodzenia.
4.W przypadku zgłoszenia uwag do sporządzonych przez Wykonawcę wycen – wykonawca zobowiązany jest do składania wyjaśnień dotyczących sporządzonych wycen, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
§ 10
1.Strony określają wartość jednostkową brutto operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej nieruchomości wskazanych w § 1 ust. 1:
– z pkt 1 na kwotę/wykropkowanie/złotych,
– z pkt 2 na kwotę/wykropkowanie/złotych,
– z pkt 2 na kwotę/wykropkowanie/złotych,
– z pkt 2 na kwotę/wykropkowanie/złotych,
2.Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania prac objętych niniejszą umową nie może przekroczyć kwoty brutto /wykropkowanie/ złotych /słownie brutto: /wykropkowanie/Złotych/.
§ 11
1.Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie prac objętych zakresem niniejszej umowy będzie następować na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę za prace faktycznie wykonane w zakresie częściowych zamówień, po dokonanym przez Zamawiającego odbiorze, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy.
2.Zamawiający wskazuje, iż pracownikami upoważnionymi do odbioru prac od Wykonawcy w imieniu Zamawiającego są: Anna Urbanek, Barbara Kulesza, Dorota Kuś-Cizio, Maria Marczak. Odbioru prac upoważnione osoby dokonują jednoosobowo.
3.Zamawiający zobowiązany jest wypłacać Wykonawcy należne wynagrodzenie za prace wykonane i odebrane bez zastrzeżeń na konto Wykonawcy numer /wykropkowanie/ w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.
4.Faktury VAT w miesiącu grudniu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 10 grudnia.
5.Faktury VAT wystawione zostaną na Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa; NIP: 525-22-48-481. Odbiorcą i płatnikiem jest Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27.
6.Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający złożył w banku polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy.
§ 12
1.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach:
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto poszczególnych zamówień, o których mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki wykonania zamówienia lub usunięcia wad operatów.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niniejszej umowy określonej w § 10 ust. 2 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od wykonania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
3.Wykonawca wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia lub usunięcia wad.
4.Zwłoka w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub w usunięciu zgłoszonych jego wad, przekraczająca 25 dni, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.
5.Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę.
6.Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego jest dopuszczalne, jeżeli zostanie dokonane w ciągu 20 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających, za które odpowiada Wykonawca.
§ 13
Wszelkie zmiany Umowy, wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 14
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy:
-Kodeksu cywilnego,
-ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2.W wypadku powstania sporu dotyczącego realizacji niniejszej umowy spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: – W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia musi złożyć każdy wykonawca.
-W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ musi złożyć każdy wykonawca.
– Zamawiający zgodnie z art. 24 ust 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykluczy
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, ze podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które maja zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie