Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWycinka drzew w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych i powierzonych do…

Pszczyna: Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna – zamówienia uzupełniające
Numer ogłoszenia: 24210 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, tel. 32 212-80-68, faks 32 212-80-69 , strona internetowa www.pzd.powiat.pszczyna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna – zamówienia uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę drzew rosnących w pasie dróg powiatowych w ilości 46 szt. i dróg wojewódzkich w ilości 3 szt. z jednoczesnym frezowaniem odziomków pni po wyciętych drzewach oraz zrąbkowaniem gałęzi i konarów z koron wyciętych drzew, objętych zgodą na wycinkę wydaną decyzjami:
a) drogi powiatowe:
– Wójta Gminy Miedźna Nr GKM.6131.112.2015
– Wójta Gminy Miedźna Nr GKM.6131.75.2015
b) drogi wojewódzkie:
– Wójta Gminy Suszec Nr GKŚ.6131.3.4.2015.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Uzasadnienie faktyczne:
  W związku z realizacją zamówienia podstawowego (Umowa Nr PZD.DT.273.59.2015 z dnia 08.10.2015r.) na wycinkę drzew w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna postanowiono o wykonaniu zamówień uzupełniających przewidzianych w zamówieniu podstawowym. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.Niezbędne jest wycięcie drzew zgodnie z uzyskanymi decyzjami.
  Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 6
  W przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Firma Usługowo-Handlowa KOP-MAT Mateusz Momot, ul. Długa 243, 32-641 Przeciszów, kraj/woj. małopolskie.