Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonanie aplikacji mobilnej – przewodnika turystycznego po Kampinoskim Parku Narodowym oraz dostawa…

Izabelin: Wykonanie aplikacji mobilnej – przewodnika turystycznego po Kampinoskim Parku Narodowym oraz dostawa oprogramowania GIS służącego obsłudze i zarządzaniu portalem turystycznym parku
Numer ogłoszenia: 292592 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kampinoski Park Narodowy , ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, woj. mazowieckie, tel. 22 7226001, faks 22 7226560.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kampinoski-pn.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie aplikacji mobilnej – przewodnika turystycznego po Kampinoskim Parku Narodowym oraz dostawa oprogramowania GIS służącego obsłudze i zarządzaniu portalem turystycznym parku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem realizacji zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i uruchomienie aplikacji mobilnej – przewodnika turystycznego po Kampinoskim Parku Narodowym oraz wykonanie współpracującego z nią systemu zarządzania treścią wykorzystującego serwer danych przestrzennych z wbudowaną możliwością publikowania map i informacji turystycznych w Internecie wraz z dostawą oprogramowania GIS dla potrzeb realizacji zadań związanych z obsługą i zarządzaniem bazami danych KPN.
Przewodnik mobilny przeznaczony będzie dla turystów i mieszkańców regionu odwiedzających Kampinoski Park Narodowy. Główną część przewodnika będzie stanowiła interaktywna mapa turystyczna parku i otuliny parku, a także informacje dotyczące atrakcji turystycznych KPN i okolic, opisy szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych, ciekawych miejsc i atrakcji turystycznych, przystępnie zaprezentowane zasady udostępniania parku oraz mini-atlas typowych dla Puszczy Kampinoskiej gatunków roślin, zwierząt, grzybów, porostów i zbiorowisk roślinnych. Treść musi być bogato ilustrowana fotografiami z Puszczy Kampinoskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.00.00.00-5, 72.21.25.00-4, 72.26.00.00-5, 72.26.30.00-6, 48.61.00.00-7, 72.21.20.00-4, 38.22.10.00-0, 48.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia wyrażające się w należytym wykonaniu lub wykonywaniu należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, w ramach jednego zamówienia (umowy) co najmniej: 1 usługi polegającej na wykonaniu i wdrożeniu aplikacji mobilnych o charakterze turystycznym na urządzenia mobilne, opartych na systemie zarządzania treścią, wykorzystujących serwer danych przestrzennych, zawierających co najmniej interaktywną mapę z trasami i/lub szlakami turystycznymi, działających pod min. systemami operacyjnymi: Android, iOS i Windows Phone lub im odpowiadającymi, dostępnych publicznie na platformach dystrybucji oprogramowania mobilnego oraz na wykonaniu mapowego portalu turystycznego, łącznie o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN. Ocena spełniania przez wykonawców warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia – nie spełnia, na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 złotych. Ocena spełniania przez wykonawców warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia – nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę dowody, że będzie on dysponował zasobami podmiotów trzecich, niezbędnymi do realizacji zamówienia, obejmowały dokumenty dotyczące: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Okres gwarancji na działanie aplikacji – 20

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kampinoski-pn.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kampinoski Park Narodowy, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2015 godzina 09:30, miejsce: Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, pok. 104.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie