Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, na…

Wrocław: Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej
Numer ogłoszenia: 24192 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe we Wrocławiu , Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3435643, 3433308, faks 071 3725159.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnwr.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest aranżacja wnętrz na potrzeby przebudowy części pomieszczeń 1 piętra budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, położonego przy Placu Powstańców Warszawy we Wrocławiu, w celu zorganizowania ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej. Zamówienie obejmuje architekturę i konstrukcję elementów wystroju wnętrz przebudowywanych pomieszczeń budynku, na które składają się: postumenty, konstrukcje wsporcze eksponatów, ekrany z witrażami, obudowa wnęk okiennych, wsporniki, elementy mocujące, obudowa kolumn, kiosk multimedialny, osłony opraw oświetlenia, tabliczki informacyjne. Zamówienie nie obejmuje transportu eksponatów z poziomu parteru na 1 piętro, zabezpieczenia ich w czasie transportu oraz w trakcie realizacji aranżacji wnętrz a także konserwacji i montażu eksponatów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt wykonawczy aranżacji wnętrz autorstwa Pracowni Projektowej Architekt Wacław Hryniewicz, 51-610 Wrocław, ul. Stanisława Moniuszki 13, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ, będący częścią dokumentacji projektowej pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru i I piętra budynku – zamiana funkcji pomieszczeń wraz ze wzmocnieniem konstrukcji stropu nad holem wejściowym. Na projekt wykonawczy aranżacji wnętrz składają się opracowania:
1) Projekt wykonawczy. Aranżacja wnętrz.
2) Projekt wykonawczy. Instalacje elektryczne.
3) STWiOR – Roboty budowlane, instalacje elektryczne. Załącznik nr 9 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia należy wykonać na ich podstawie oraz zapisów SIWZ. Nadzór autorski nad realizacją będzie prowadził projektant.
3. Zamawiający załączył do SIWZ Przedmiary robót (załącznik nr 10 do SIWZ), lecz tylko w celach pomocniczych i mogą one nie obejmować całości zakresu robót i prac. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dokumentacja projektową, o której mowa powyżej w ust. 3. Jeżeli w dokumentacji technicznej lub technologii wykonania robót, wynika, że należy wykonać prace nieuwzględnione lub ich ilość jest różna od wskazanych w przedmiarach to należy dokonać ich wyceny, a wartość uwzględnić w całkowitej cenie oferty.
4. Aktualnie trwa przebudowa pomieszczeń 1 piętra w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, której zakończenie zostało zaplanowane na dzień 29 lutego 2016r. Po tym terminie będzie można rozpocząć prace, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, związane z aranżacją wnętrz.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze SIWZ i jej załącznikami – projektem wykonawczym, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa, stosownymi decyzjami i pozwoleniami niezbędnymi do wykonania projektu, w tym:
1) Pozwoleniem konserwatorskim – Decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 694/2015 z dnia 14 lipca 2015r.- załącznik nr 11 do SIWZ.
2) Pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych – Decyzją nr 4071/2015 z dnia 4 sierpnia 2015r.- załącznik nr 12 do SIWZ.
6. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany z materiałów zapewnionych przez Wykonawcę.
7. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, spełniające wymagania określone w dokumentacji przetargowej. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty, znaki bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa.
8. Wszystkie ewentualne wskazane z nazwy produkty użyte w dokumentacji projektowej (załączniku nr 8 SIWZ), w przypadkach, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych produktów, z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości i funkcjonalności.
Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Materiały przed zastosowaniem i wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp
9. Przebudowa realizowana będzie w działającym (czynnym) obiekcie muzealnym, w związku z tym, należy uwzględnić konieczność dostosowania prac do wymagań Zamawiającego w zakresie organizacji i specyfiki pracy Muzeum, jak również ewentualność pracy Wykonawcy po godzinach urzędowania.
10. Umożliwia się wykonawcy wykonanie wizji lokalnej w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna potencjalnego wykonawcy jest możliwa, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego, osobą wskazaną w Rozdziale VII niniejszej SIWZ. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.
11. Udział podwykonawcy:
1) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie (wzór formularza- Załącznik nr 2) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, również wskazania nazw (firm) tych podwykonawców. Brak informacji oznaczać będzie, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje całe zamówienie.
2) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wykonawca zmieni lub zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
12. Pozostałe warunki podano w Załączniku nr 1 SIWZ – Wzorze umowy..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.10-2, 39.15.40.00-6, 31.61.10.00-2, 31.50.00.00-1, 32.32.20.00-6, 71.31.41.00-3, 51.11.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowy lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem. Winna ona zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie:
Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą kwotę zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie, zawierające oświadczenie, że: (nazwa Wykonawcy) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw lub w przypadku kiedy nie wywiązał się z zobowiązań wynikających z poniższych warunków zgodnie z art. 46 ust. 5 w/w ustawy:
– odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
– nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy),
– zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
ING BANK ŚLĄSKI Nr konta: 92 1050 1575 1000 0005 0269 5836
z adnotacją: Wpłata wadium – zamówienie nr sprawy: 2/2016. Aranżacja wnętrz pomieszczeń w Muzeum Narodowym
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za skutecznie wniesione Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w kopercie, jednakże dokumentu nie należy spinać trwale z ofertą.
7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
8. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości.
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynikło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp według wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ. Ocena (weryfikacja) spełnienia przez Wykonawcę przedstawionego powyżej warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia wg formuły: spełnia-nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa (2) zamówienia, o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż 300 tyś zł. netto, z których każde zamówienie polegało na aranżacji wnętrz pomieszczeń w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Aranżacja wnętrz obejmowała wykonanie zabudowy oraz dostawę sprzętu multimedialnego, gablot, opraw oświetleniowych wraz z montażem i uruchomieniem oświetlenia ekspozycyjnego, postumentów i ekranów ekspozycyjnych do przygotowania wystawy stałej – jako wystawę stałą rozumieć należy wystawę o założonym okresie eksploatacji nie krótszym niż 1 rok;
   Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w Dziale VI SIWZ tj. – wykazu robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz dowodów wskazujących, że zamówienia wskazane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg formuły: spełnia-nie spełnia.
   UWAGA: dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania tj. wysłania do BZP ogłoszenia o zamówieniu. jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp według wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ. Ocena (weryfikacja) spełnienia przez Wykonawcę przedstawionego powyżej warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia wg formuły: spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w następujących specjalnościach, spełniającymi poniższe wymogi:
   a) Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba posiadająca łącznie:
   ab) aktualne uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w oparciu o art. 12a oraz inne przepisy ustawy dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
   ac) co najmniej 5 lat doświadczenia jako kierownik budowy,
   ad) co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Kultury z 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150 poz.1579) lub posiadający uprawnienia do kierowania robotami na obiektach zabytkowych, o których mowa w § 13 powołanego wyżej rozporządzenia.
   Praktyka nie musi być ciągła jednak suma poszczególnych prac przy zabytkach nieruchomych musi wynosić co najmniej 2 lata.
   b) kierownik robót w branży elektrycznej – min. 1 osoba posiadająca łącznie:
   ba) wykształcenie techniczne,
   bb) aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w oparciu o art. 12a oraz inne przepisy ustawy dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
   bc) co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych.
   Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w Dziale VI SIWZ tj. – wykazu osób (załącznik nr 6 do SIWZ) i oświadczenia (załącznik nr 7 SIWZ) wg formuły: spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 500 000,00 zł.
   Ocena (weryfikacja) spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej będzie dokonana na podstawie wymaganych dokumentów, opisanych w Dziale VI SIWZ wg formuły: spełnia-nie spełnia.
   UWAGA: dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa (2) zamówienia, o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż 300 tyś zł. netto, z których każde zamówienie polegało na aranżacji wnętrz pomieszczeń w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Aranżacja wnętrz obejmowała wykonanie zabudowy oraz dostawę sprzętu multimedialnego, gablot, opraw oświetleniowych wraz z montażem i uruchomieniem oświetlenia ekspozycyjnego, postumentów i ekranów ekspozycyjnych do przygotowania wystawy stałej – jako wystawę stałą rozumieć należy wystawę o założonym okresie eksploatacji nie krótszym niż 1 rok;
  Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w Dziale VI SIWZ tj. – wykazu robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz dowodów wskazujących, że zamówienia wskazane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg formuły: spełnia-nie spełnia.
  UWAGA: dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania tj. wysłania do BZP ogłoszenia o zamówieniu. jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
  Dowodami określającymi czy najważniejsze roboty wskazane w w/w wykazie zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są: 1. Poświadczenia, 2. inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 3. W przypadku, gdy Zamawiający tj. Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych, o którym mowa powyżej w pkt. 2), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 4. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, ze zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (dokument w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z którego wynikać będzie jednoznacznie: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa – pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii oraz podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – długość gwarancji dla robót budowlanych i elementów aranżacji wnętrz – 20

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany Umowy zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ – Wzorze Umowy w następujący sposób.
1. Zmiana Umowy może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego Aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ.
3. Zmiany Umowy mogą dotyczyć następujących przypadków i okoliczności :
1) zmiany zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców, o których mowa w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, w ramach robót objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1 (jeżeli dotyczy)
2) Zmiany, polegające na ograniczeniu zakresu robót budowlanych w przypadku, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokości wynagrodzenia,
3) zmiana terminów realizacji Umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności lub zdarzeń, uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu:
a) siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia, (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwego do zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, huragan lub trąba powietrzna, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, pożar, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej,
b) wykrycie instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy,
c) odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym,
d) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień dostawców w dostawie urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy – wówczas dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji o czas opóźnienia dostawców,
e) opóźnienia, nie wynikające z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii, ekspertyz itp. warunkujących wykonanie przedmiotu umowy,
f) opóźnienia powstałe na skutek nałożenia na Wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, wezwań, konieczności sporządzenia ekspertyz itp. warunkujących wykonanie przedmiotu umowy,
g) konieczność stosowania terminów nałożonych przez organy administracji publicznej w zezwoleniach, decyzjach, uzgodnieniach, opiniach, itp. dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. Powyższe dotyczy również terminów nałożonych przez organy administracji publicznej wydanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
h) wystąpienia istotnych z punktu widzenia terminu realizacji Umowy (co Wykonawca wykaże), uzasadnionych błędów i kolizji projektowych,
i) rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej Umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych.
j) konieczność skoordynowania prac związanych z przebudowa pomieszczeń oraz przeniesieniem rzeźb z parteru budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu na 1 piętro.
4) zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:
a) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, powodujące poprawienie parametrów technicznych aranżowanych pomieszczeń, z uwagi na postęp technologiczny,
b) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków technicznych/technologicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
d) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych w tym zmiany materiałów i urządzeń ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
e) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierowników robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy.
f) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, nowocześniejszych niż zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod względem eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiającego tzn. powodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację lub/i konserwację.
5) zmiana sposobu i terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli zaistniała konieczność skoordynowania prac związanych z aranżacją wnętrz z innymi zadaniami, niezbędnymi do funkcjonowania Muzeum Narodowego we Wrocławiu jako instytucji muzealnej,
6) zmiana danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu),
7) zmiana ustawowej stawki podatku VAT wprowadzona w życie po dacie podpisania Umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian), wg zasad opisanych w § 5 ust. 6 Umowy.
4. Wydłużenie terminu realizacji Umowy o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, w okolicznościach, o których mowa powyżej, nie spowoduje w żadnym przypadku zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy – wynagrodzenie nie ulegnie zmianie.
5. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ust. 3 niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w formie Aneksu do Umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mnwr.art.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław Sekretariat (pokój nr 12).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie