Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEwykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach w pasie drogi ekspresowej S-3…

Wrocław: wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach w pasie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Nowa Sól – Legnica (węzeł A-4): zadanie V – od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II, od km 58+974 do km 79+172,03 (tj. do km 79+164 ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki) i węzeł Legnica II od km 0+000 do około 2+420 wraz z opracowaniem wyników badań na stanowisku Szymanowice 6
Numer ogłoszenia: 24320 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, ul. Lotnicza 24, 54-155 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3347370, faks 71 334 73 63, 367 17 69 , strona internetowa www.gddkia.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach w pasie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Nowa Sól – Legnica (węzeł A-4): zadanie V – od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II, od km 58+974 do km 79+172,03 (tj. do km 79+164 ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki) i węzeł Legnica II od km 0+000 do około 2+420 wraz z opracowaniem wyników badań na stanowisku Szymanowice 6.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zamówienie uzupełniające na wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach w pasie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Nowa Sól – Legnica (węzeł A-4): zadanie V – od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II, od km 58+974 do km 79+172,03 (tj. do km 79+164 ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki) i węzeł Legnica II od km 0+000 do około 2+420 wraz z opracowaniem wyników badań na stanowisku Szymanowice 6 dla zadania Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach w pasie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Nowa Sól – Legnica (węzeł A-4): zadanie IV – od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, od km 47+678,08 do km 58+951,75 (tj. do km 58+974 ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki), zadanie V – od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II, od km 58+974 do km 79+172,03 (tj. do km 79+164 ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki) i węzeł Legnica II od km 0+000 do około 2+420.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.19.14-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego GDDKiA Oddział Wrocław zawarła w dniu 16 kwietnia 2015 r. z wykonawcą wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:
  Pracownia Archeologiczna Dariusz Majewski – ul. Główna 19A, 55-220 Miłocice; Progress Izabela Olejnik- ul. Daszyńskiego 39F, 58-533 Mysłakowice (po zmianie: Antropolis Izabela Kadłucka – ul. Główna 19A,55-220 Miłocice), której przedmiotem jest wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach w pasie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Nowa Sól – Legnica (węzeł A-4): zadanie IV -od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, od km 47+678,08 do km 58+951,75 (tj. od km58+974 ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki), zadanie V – od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II, od km 58+974 do km 79+172,03 (tj. od km 79+164 ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki) i węzeł Legnica II od km 0+000 do około2+420. Poniżej wskazane zostały okoliczności świadczące o spełnieniu przesłanek umożliwiających udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki:
  – zamówienia uzupełniającego: nie upłynął okres 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego -zamówienie podstawowe udzielone zostało wykonawcą wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Pracownia Archeologiczna Dariusz Majewski – ul. Główna 19A, 55-220 Miłocice; Antropolis Izabela Kadłucka -ul. Główna 19A, 55-220 Miłocice – zamówienie uzupełniające nie stanowi więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego – wartość – szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi 1 777 828,56 PLN netto, szacowana przez zamawiającego wartość zamówienia uzupełniającego wynosi 30 531,23 PLN co stanowi 1,72 % wartości zamówienia podstawowego. Dotychczas Zamawiający udzielił zamówienia uzupełniające o łącznej wartości netto 841 375,77 zł co stanowi 47,33 % wartości zamówienia podstawowego. Łączna wartości netto udzielonych zamówień uzupełniających i planowanego zamówienia stanowi 49,04 % wartości zamówienia podstawowego.
  – polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i jest zgodnie z zamówieniem podstawowym -dotyczy takich samych usług jak zamówienie podstawowe,
  – zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające były przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego – Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: ogłoszenie o zamówieniu – 2015/S 19-30813 – strona 11 – sekcja VI pkt 1: Zgodnie z art. 67ust. 1 pkt 6 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego; SIWZ – strona 4 – Tom I rozdział 1 ust. 5.2. – Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
  Podstawa prawna zamówienia – art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia2004 r. Pzp.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Pracownia Archeologiczna Dariusz Majewski;Antropolis Izabela Kadłucka, ul. Główna 19A, 55-220 Miłocice, kraj/woj. małopolskie.