Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonanie audytów energetycznych i elektrycznych oraz ekspertyz przyrodniczych budynków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego…

Szczecin: Wykonanie audytów energetycznych i elektrycznych oraz ekspertyz przyrodniczych budynków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, na potrzeby planowanych inwestycji
Numer ogłoszenia: 24286 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie , ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 48 00 700, faks 91 48 00 769.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pum.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie audytów energetycznych i elektrycznych oraz ekspertyz przyrodniczych budynków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, na potrzeby planowanych inwestycji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie audytów energetycznych i elektrycznych oraz ekspertyz przyrodniczych budynków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, na potrzeby planowanych inwestycji.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3, 71.31.43.00-5, 90.71.42.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
1) w zakresie Pakietu nr 1: 1 700,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset 00/100),
2) w zakresie Pakietu nr 2: 800,00 zł (słownie złotych: osiemset 00/100),
3) w zakresie Pakietu nr 3: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana w oparciu o następujące dokumenty: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie ustanawia minimalnego pułapu wymagań. Ocena zostanie dokonana w formule: spełnia-nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana w oparciu o następujące dokumenty:
   1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2 do SIWZ;

   2) Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
   – wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ;


   By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania należytego zrealizowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

   a) w zakresie Pakietu nr 1:
   – przynajmniej dwóch zamówień, które swoim zakresem obejmowały wykonanie audytu energetycznego budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 5.000,00 m3 i które to audyty zostały opracowane zgodnie z wymogami funduszy europejskich lub funduszy norweskich lub EOG oraz zostały pozytywnie zweryfikowane merytorycznie;

   b) w zakresie Pakietu nr 2:
   – przynajmniej dwóch zamówień, które swoim zakresem obejmowały wykonanie audytu elektrycznego budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 5.000,00 m3;

   c) w zakresie Pakietu nr 3:
   – przynajmniej dwóch zamówień, które swoim zakresem obejmowały wykonanie ekspertyzy przyrodniczej w zakresie inwentaryzacji i opracowania opinii ornitologicznych i chiropterologicznych zwierząt objętych ochroną gatunkową dla budynku użyteczności publicznej;

   3) Dowody dotyczące najważniejszych usług, określające czy zadania te zostały wykonane należycie;
   Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedłożyć dowody
   w odniesieniu do tych usług, które zostaną przez niego przedstawione
   w zakresie wymaganym do wykazania spełnienia warunków udziału
   w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia (Załącznik
   nr 5 do SIWZ).
   Dowodem może być poświadczenie lub inny dokument – jeżeli
   z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

   Ocena zostanie dokonana w formule: spełnia-nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana w oparciu o następujące dokumenty: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie ustanawia minimalnego pułapu wymagań. Ocena zostanie dokonana w formule: spełnia-nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana w oparciu o następujące dokumenty: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie ustanawia minimalnego pułapu wymagań. Ocena zostanie dokonana w formule: spełnia-nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana w oparciu o następujące dokumenty: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie ustanawia minimalnego pułapu wymagań. Ocena zostanie dokonana w formule: spełnia-nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania należytego zrealizowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

  a) w zakresie Pakietu nr 1:
  – przynajmniej dwóch zamówień, które swoim zakresem obejmowały wykonanie audytu energetycznego budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 5.000,00 m3 i które to audyty zostały opracowane zgodnie z wymogami funduszy europejskich lub funduszy norweskich lub EOG oraz zostały pozytywnie zweryfikowane merytorycznie;

  b) w zakresie Pakietu nr 2:
  – przynajmniej dwóch zamówień, które swoim zakresem obejmowały wykonanie audytu elektrycznego budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 5.000,00 m3;

  c) w zakresie Pakietu nr 3:
  – przynajmniej dwóch zamówień, które swoim zakresem obejmowały wykonanie ekspertyzy przyrodniczej w zakresie inwentaryzacji i opracowania opinii ornitologicznych i chiropterologicznych zwierząt objętych ochroną gatunkową dla budynku użyteczności publicznej;

  ;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy – wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Dowód wniesienia wadium, tj.: kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego,
a w przypadku innych form wniesienia wadium kopia dokumentu wadialnego poświadczona za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Termin realizacji – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach i warunkach:
1) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy, których na Zamawiającego
lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania inwestycji – z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę;
2) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia
w sposób przewidziany w ofercie, a udzielnie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo zamówienia będzie niemożliwe lub niecelowe
ze względu na interes publiczny;
3) w przypadku konieczności udzielenia zamówień uzupełniających mających wpływ
na termin wykonania zamówienia podstawowego objętego umową. Ewentualna zmiana terminu wykonania umowy może w tym przypadku nastąpić w wymiarze odpowiadającym okresowi niezbędnemu do zrealizowania robót uzupełniających
lub dodatkowych;
4) jeżeli z ważnych powodów na etapie realizacji przedmiotowego kontraktu zaistnieje konieczność zastąpienia osoby pełniącej rolę eksperta przez inną osobę
o wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacjach;
5) w zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdyby jego dotrzymanie stało się niemożliwe z przyczyn, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania przetargowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pum.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE UL. RYBACKA 1, 70-204 SZCZECIN pok. 309..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Oferty składa się w siedzibie zamawiającego mieszczącej się w Szczecinie przy ulicy Rybackiej 1, Kancelaria Ogólna PUM, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie audytów energetycznych – opracowań określających zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia poprawy efektywności energetycznej w tym termomodernizacji, wskazujących optymalne rozwiązanie w zakresie kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz oszczędności energii;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3, 71.31.43.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie audytów elektrycznych, polegających na opracowaniu technicznym zawierającym charakterystykę, wraz z oceną tendencji zużycia energii elektrycznej w obiektach, wskazującą optymalne parametry tego zużycia oraz możliwości uzyskania oszczędności.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3, 71.31.43.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie ekspertyz przyrodniczych, polegających na inwentaryzacji i opracowaniu opinii ornitologicznych i chiropterologicznych, w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3, 90.71.42.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.