Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonanie docieplenia budynków szkolnych: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr…

Świnoujście: Wykonanie docieplenia budynków szkolnych: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w ramach zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu.
Projekt pod nazwą -Termomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu- dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Numer ogłoszenia: 13766 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Świnoujścia , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3212780, 3212309, faks (091) 321 59 95.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swinoujscie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie docieplenia budynków szkolnych: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w ramach zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu.
Projekt pod nazwą -Termomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu- dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: – Część 1 – Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum Publicznego nr
2, ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu,
– Część 2 – Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 4,
ul. Szkolna 1 w Świnoujściu,
– Część 3 – Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 6
ul. Staszica 17 w Świnoujściu
Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa (załącznik nr 3.do umowy) oraz opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2. do umowy).

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.26.14.10-1, 45.26.10.00-4, 45.26.13.20-3, 45.36.12.14-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
dla części 1 – 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
dla części 2 – 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
dla części 3 – 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert na warunkach określonych w art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca: przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świnoujścia, nr rachunku:
27 1240 3914 1111 0010 0965 1187,
z dopiskiem: WADIUM W POSTĘPOWANIU NR WIM.271.1.1.2016. i określenie
jakiej części dotyczy.
3. Datą wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek jw. jest data uznania wskazanego rachunku.
4. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy składający ofertę muszą wykazać się wiedzą i doświadczeniem przez wykazanie, że wykonali należycie w okresie pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
   Przy czym przez pojedynczą robotę budowlaną Zamawiający rozumie:
   Wykonanie docieplenia ścian i dachu o łącznej powierzchni 2.500,00 m² na jednym zadaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy składający ofertę muszą wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wykażą, że dysponują osobą odpowiedzialną za kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadające.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
   działalności na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł, (słownie złotych: jeden
   milion)
   b) posiadają środki obrotowe i/lub zdolność kredytową wystarczające do realizacji
   robót, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł, (słownie złotych: jeden milion)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu – pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie lub do występowania wspólnie i zawarcia umowy.
2. Wykaz z określeniem części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom (podwykonawcom). Zamawiający zaleca zamieszczenia powyższej informacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Niezałączenie do oferty wykazu Zamawiający uzna za równoważne z informacją o wykonaniu przez Wykonawcę zamówienia własnymi siłami.
3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 4.2 do SIWZ.
4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów wymagane jest dołączenie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia.
5. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.
-W przypadku zabezpieczenia określonego w art. 45 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – jest to kopia potwierdzenia przelewu na konto Zamawiającego wskazane w punkcie 12.2.
-W przypadku zabezpieczenia określonego w art. 45 ust. 6 pkt 2 do 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – oryginał takiego dokumentu (np. gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej, itp.).
6. Upoważnienie osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści innych dokumentów załączonych do oferty), z którego wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Okres gwarancji – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłącznie w niżej przytoczonym zakresie określonym w § 15 w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ:
1. Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy:
a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 3,
b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia i stosowne zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,
c) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
-działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,
– zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy.
– realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
– konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:
a) ad ust. 1 lit. a) – stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów,
b) ad ust. 1 lit. b) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy i związane z tym stosowne zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy – w granicach uzasadnionego interesu publicznego,
c) ad ust. 1 lit. c) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
– tiret pierwsze: o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
– tiret drugie: o czas trwania niesprzyjających w4arunków atmosferycznych,
– tiret trzecie: o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,
– tiret czwarte – o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.swinoujscie.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Świnoujścia
Wydział Inżyniera Miasta
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 14:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego , Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście, stanowisko Obsługi Interesanta (parter)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pod nazwą -Termomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum Publicznego nr 2, ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa (załącznik nr 3.do umowy) oraz opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2. do umowy).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.26.14.10-1, 45.26.10.00-4, 45.26.13.20-3, 45.36.12.14-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Okres gwarancji – 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 4, ul. Szkolna 1 w Świnoujściu,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa (załącznik nr 3.do umowy) oraz opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2. do umowy).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.26.14.10-1, 45.26.10.00-4, 45.26.13.20-3, 45.36.12.14-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Okres gwarancji – 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Staszica 17 w Świnoujściu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa (załącznik nr 3.do umowy) oraz opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2. do umowy).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.26.14.10-1, 45.26.10.00-4, 45.26.13.20-3, 45.36.12.14-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Okres gwarancji – 10