Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi…

Bochnia: Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji: Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w msc. Damienice z budową rurociągu tłocznego
i rozbiórką oczyszczalni ścieków w msc. Stanisławice

Numer ogłoszenia: 24256 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bochnia , ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, woj. małopolskie, tel. 14 6123361 w. 26, faks 14 6119922.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bochnia-gmina.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji: Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w msc. Damienice z budową rurociągu tłocznego
i rozbiórką oczyszczalni ścieków w msc. Stanisławice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji:
1. Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEEF o przepustowości Qmaxd = 423 m3/d w miejscowości Damienice do przepustowości ok. Qmaxd = 900 – 1000 m3/d
2.Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, przeznaczonych do transportu ścieków z likwidowanej oczyszczalni w miejscowości Stanisławice o przepustowości Qmaxd = 100 m3/d na rozbudowywaną oczyszczalnie ścieków w miejscowości Damienice.
3.Rozbiórka istniejącej oczyszczalni ścieków BIO BLOK PS-100 w miejscowości Stanisławice o przepustowości Qmaxd = 100 m3/d.
Usługi projektowania obejmują:
a) uzyskanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia prac projektowych oraz uzyskanie decyzji, pozwoleń i uzgodnień z instytucjami i organami, których konieczność wyłoni się w trakcie prac projektowych;
b) wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej – koncepcji, projektu budowlanego, projektu rozbiórki, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
c) pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.
Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy projektowaniu,
b) zapewnienie kompetentnego personelu do realizacji zamówienia, który będzie współpracował
z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym kierownika projektu po stronie Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację Usługi,
c) wykonywanie czynności, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
d) uzgodnienia harmonogramu prac z Zamawiającym,
e) wykonania dokumentacji projektowej wg wcześniej opracowanej koncepcji uzgodnionej przez Zamawiającego,
f) przygotowanie projektu odpowiedzi na zapytania wykonawców w trakcie trwania postępowania przetargowego – jeśli zaistnieje taka potrzeba,
g) pełnienie nadzoru autorskiego (wg potrzeb Zamawiającego):osobista obecność Wykonawcy na budowie wg. potrzeb wynikających z postępu robót i w terminach zapewniających ciągłość prac (bez przestojów) oraz na każde wezwanie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od wezwania (chyba że strony uzgodnią inne terminy stosownie do potrzeb); wykonywanie czynności, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013, poz.1409 z późn. zm.); udzielania wyjaśnień odnośnie rozwiązań projektowych i dokonywanie niezbędnych poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych w terminach umożliwiających Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowane roboty budowlane; udzielanie odpowiedzi na pytania Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji; opracowanie rysunków zamiennych i rysunków szczegółowych rozwiązań technicznych nieujętych w projekcie.
Szczegółowe wymagania zostały opisane w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2.000zł PLN, słownie: dwa tysiące złotych 00/100.
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Numer 27 8589 0006 0260 0110 0001 0004
z adnotacją Wadium – na zadanie Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji: Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w msc. Damienice z budową rurociągu tłocznego i rozbiórką oczyszczalni ścieków w msc. Stanisławice
2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3)w gwarancjach bankowych,
4)w gwarancjach ubezpieczeniowych
5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w oryginale

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożone oświadczenie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożone oświadczenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożone oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia projektowe bez ograniczeń w następujących specjalnościach: – konstrukcyjno- budowlanej – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – drogowych oraz min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu dla każdej specjalności, licząc od dnia uzyskania decyzji o nadaniu uprawnień do projektowania, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą UWAGA! Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
   zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożone oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. 2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.
Formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do SIWZ 4. Pisemne zobowiązanie lub inny dokument o którym
mowa w Rozdziale VII pkt 3, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. 5. Informacja dotycząca podwykonawców jeśli dotyczy- według załącznika nr 7
SIWZ; 6.Dowód wniesienia wadium zgodnie z rozdziałem XII SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Termin płatności faktury – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art.144 Pzp dopuszcza zmiany zawartej umowy w następujących sytuacjach:
1. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:
a) wystąpienia zdarzeń losowych,
b) w przypadku konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, wynikających ze stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących),
2. Z uwagi na niezależne od stron okoliczności, nieprzewidziane zmiany organizacyjne, wypadki losowe, choroby dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana ta może dotyczyć osób reprezentujących Strony,
3. Zmiana Projektanta, Podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy do umowy
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bochnia-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, pok. nr 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, pok. nr 11 – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie