Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i dostosowania budynku szpitala zlokalizowanego na terenie Zakładu…

Łódź: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i dostosowania budynku szpitala zlokalizowanego na terenie Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi
Numer ogłoszenia: 18962 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny nr 2 w Łodzi , ul. J. I. Kraszewskiego 1/5, 93-161 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6750692, 689.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.zp.sw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład karny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i dostosowania budynku szpitala zlokalizowanego na terenie Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, zwanych dalej Projektem, obejmujących wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i dostosowania budynku szpitala zlokalizowanego na terenie Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi w zakresie szczegółowo opisanym w projekcie umowy załączonym do specyfikacji, w tym przygotowanie:

a) mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
b) pełnobranżowego projektu budowlanego,
c) projektu wykonawczego wraz z częścią uszczegółowiającą,
d) przedmiarów robót dla opracowanych projektów,
e) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
f) kosztorysu inwestorskiego dla opracowanych projektów,
g) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zawierającej w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
h) wszelkich badań, pomiarów, inwentaryzacji, ekspertyz i uzgodnień niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy oraz prawidłowej realizacji projektu,
i) sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i dostarczenie go do właściwego organu administracyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

oraz
2) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy w zakresie, o którym mowa w punkcie 5/a Załącznika nr 1 do projektu umowy..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 84.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna wyżej wymienione warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:
   – złoży oświadczenie o spełnieniu przedmiotowych wymagań, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do warunków przetargu oraz załączy wymagane dokumenty

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełniających ten warunek zamawiający uzna wykonawców, którzy:
   – udokumentują wykonanie co najmniej 2 usług polegających na opracowaniu projektu budowlanego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, wykazując co najmniej 2 projekty o wartości każdego z nich przekraczającej 70.000 zł brutto,
   – złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowych wymagań, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do warunków przetargu oraz załączą wymagane dokumenty

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:
   – udokumentuje, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazu, c.o., wentylacji – bez ograniczeń oraz innymi niezbędnymi do realizacji zamówienia,
   – przedłoży aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do projektowania w wymaganych specjalnościach, potwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia,
   – złoży oświadczenie o spełnieniu przedmiotowych wymagań, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do warunków przetargu oraz załączy wymagane dokumenty,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:
   – udokumentuje, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazu, c.o., wentylacji – bez ograniczeń oraz innymi niezbędnymi do realizacji zamówienia,
   – przedłoży aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do projektowania w wymaganych specjalnościach, potwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia,
   – złoży oświadczenie o spełnieniu przedmiotowych wymagań, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do warunków przetargu oraz załączy wymagane dokumenty,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:
   – złoży oświadczenie o spełnieniu przedmiotowych wymagań, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do warunków przetargu oraz załączy wymagane dokumenty,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Określone terminy mogą ulec przedłużeniu, jeżeli akceptacja przyjętych rozwiązań projektowych będzie wymagała czasochłonnych uzgodnień ze strony instytucji zewnętrznych, jak również w przypadku konieczności skonsultowania proponowanych rozwiązań z jednostkami nadrzędnymi w stosunku do Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Karny Nr 2 w Łodzi, ul. J. I. Kraszewskiego 1/5, 93 – 161 Łódź.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Zakład Karny Nr 2 w Łodzi, ul. J. I. Kraszewskiego 1/5, 93 – 161 Łódź, Sekretariat Główny Jednostki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie