Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonanie, dostawa i montaż wraz z rozmieszczeniem specjalistycznych szaf magazynowych do przechowywania…

Oświęcim: Wykonanie, dostawa i montaż wraz z rozmieszczeniem specjalistycznych szaf magazynowych do przechowywania obiektów tekstylnych ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Numer ogłoszenia: 13914 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu , ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 844 8003, faks 33 843 18 62.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.auschwitz.org
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.auschwitz.org

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie, dostawa i montaż wraz z rozmieszczeniem specjalistycznych szaf magazynowych do przechowywania obiektów tekstylnych ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż wraz z rozmieszczeniem specjalistycznych szaf magazynowych do przechowywania obiektów tekstylnych ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 39.14.13.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000 zł
(słownie: dwanaście tysięcy złotych).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego – PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU w Oświęcimiu.Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,w gwarancjach bankowych,w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu Bank Gospodarstwa Krajowego nr rachunku 53 1130 1150 0012 1268 9790 0006 z dopiskiem: wadium ZNAK POSTĘPOWANIA
Wadium wnoszone w formie lub w formach innych niż w pieniądzu, powinno być złożone w oryginale oraz powinno zawierać przesłanki utraty wadium na rzecz Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu wskazane w art. 46 ust 4a) i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto, w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn.zm. Zamawiający zatrzymuje wadium w wyniku okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
   w tym okresie: co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu, dostawie i montażu mebli wykonanych z metalu, w tym jednego zamówienia polegającego na wykonaniu, dostawie i montażu mebli wykonanych według indywidualnego projektu dla muzeów, archiwów, bibliotek, o wartości brutto zamówienia co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), lakierowanych proszkowo, wykonanych z:
   a) aluminium (konstrukcja wykonana z aluminium, wypełnienie konstrukcji z aluminium)
   lub
   b) aluminium i stali (konstrukcja wykonana z materiałów mieszanych – aluminium i stali, wypełnienie konstrukcji z aluminium)
   lub
   c) stali (konstrukcja wykonana ze stali, wypełnienie konstrukcji z aluminium)
   przy czym we wszystkich powyższych wariantach (a,b,c) w elementach, podzespołach lub zespołach mebli występowało aluminium łączone z aluminium między innymi techniką spawania.
   W przypadku zamówienia, którego wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN Wykonawca przeliczy wartość zamówienia według średniego kursu NBP (tabela A) na dzień zakończenia zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że dysponuje lub będzie dysponował zespołem produkcyjno-instalacyjno-montażowym, składającym się z co najmniej 3 osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających aktualne uprawnienia na spawanie aluminium – Świadectwo Egzaminu Spawacza na aluminium, z których każda osoba posiadać będzie co najmniej:
   – 5 letnie doświadczenie spawalnicze,
   – w okresie ostatnich 2,5 roku (dwóch i pół roku) uprawnienia na spawanie aluminium i w tym okresie przez 2 lata (dwa lata) doświadczenie w spawaniu aluminium,
   -doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu mebli według indywidualnego projektu wykonanych z metalu (aluminium lub aluminium i stal), lakierowanych proszkowo.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
   W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnianie warunku określające wysokość posiadanych środków finansowych lub posiadanej zdolności kredytowej w innych walutach niż PLN, Wykonawca przeliczy wartość posiadanych środków finansowych lub posiadanej zdolności kredytowej według średniego kurs NBP (tabela A) na dzień wystawienia dokumentu.
   b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

   Wartości określone w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, podane w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP (tabela A) na dzień wystawienia dokumentu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy – zał nr 1, kopia dowodu wniesienia wadium, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – termin wykonania zamówienia – 20

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu:działania siły wyższej, tj. wyjątkowego i nagłego zdarzenia lub okoliczności, którego nie można było wcześniej przewidzieć, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego przez Wykonawcę, zostanie przeprowadzona następująca procedura:Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie, co najmniej 30 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.auschwitz.org
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2016 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, budynek administracyjny, Dziennik podawczy (pokój nr 1.8)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie