Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oświetlenia terenu wraz z zagospodarowaniem…

Białystok: Wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oświetlenia terenu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem
z ul. Krakowskiej w Białymstoku, na działkach o nr ewid. 1521/4,1572, obręb 11-Śródmieście

Numer ogłoszenia: 12924 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia Komunalnego , ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7479457, faks 085 7479483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oświetlenia terenu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem
z ul. Krakowskiej w Białymstoku, na działkach o nr ewid. 1521/4,1572, obręb 11-Śródmieście.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oświetlenia terenu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem z ul. Krakowskiej w Białymstoku, na działkach o nr ewid. 1521/4, 1572, obręb 11- Śródmieście.
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu dla działki o nr ewid. gr. 1521/4 w zakresie :
1. Demontażu istniejącego zagospodarowania placu budowy z wywozem i utylizacją materiałów, nie objętym dokumentacją projektową, w tym:
1/ tymczasowych utwardzeń z płyt żelbetowych ok.40 m2
2/ rozbiórki części podziemnej piwnicy ( muru ze schodami ok. 4,0 m3 ) oraz zasypania kruszywem naturalnym z zagęszczeniem o kubaturze ~15 m3,
3/ ogrodzenia z blachy i bram z siatki łącznie o pow. ~ 180 m2.
2. Wykonania prac określonych dokumentacją projektową i decyzja pozwolenia na budowę dotyczącą:
1/ utwardzeń dojść i dojazdów z ukształtowaniem terenu oraz urządzenia terenów zielonych,
2/ wykonania doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej,
3/ wykonania instalacji elektrycznej oświetlenia terenu i zasilania szlabanu,
II. Wykonania zjazdu w pasie drogowym ul. Krakowskiej w projektowanej lokalizacji na dz. nr ewid. gr. 1572.
Dodatkowe wymagania i informacje:
1. Tablica informacyjna do umieszczenia przy budowanym zjeździe z ul. Krakowskiej
2. Zaplecze budowy Wykonawca urządzi we własnym zakresie na placu budowy.
3. Należy uwzględnić utrudnienia związane z wykonawstwem ww. robót, jak również konieczność umożliwienia dostaw materiałów do prac wykończeniowych w budynku.
4. Woda i energia na cele budowy – we własnym zakresie Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą.
3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wskazane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
4. Wymaga się udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonaną robotę wraz z materiałami..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2, 45.11.12.40-2, 45.11.12.00-0, 45.23.32.50-6, 45.23.32.51-3, 45.31.56.00-4, 45.31.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:
   Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
   – kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń
   w specjalności drogowej,
   – kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
   – kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów:
1) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Zamawiający żąda wypełnienia załącznika
nr 7 do SIWZ. Dokument ten stanowi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie winno dotyczyć w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2) UWAGA! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
3) UWAGA! Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 2e ustawy Pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą
za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdziale IX SIWZ pkt 3 ppkt 2.
2) dokumenty określone w rozdziale IX SIWZ pkt 2 ppkt 1, 2 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w rozdziale IX SIWZ pkt 1, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu określone w rozdziale IX SIWZ pkt 3 ppkt 1 oraz oświadczenie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp określonego w rozdziale IX SIWZ pkt 9 ppkt 4 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu
(w miejscu nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące poszczególnych członków konsorcjum lub spółki cywilnej) bądź każdy z wykonawców oddzielnie.
Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów:
1) wypełniony formularz ofertowy – wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ,
2) pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp,
3) na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca składa pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego – w przypadku gdy podmiot trzeci udostępni osoby zdolne do wykonania zamówienia,
4) na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do tej grupy kapitałowej. Informację, iż wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ (przepis art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp stosuje).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Kryterium skrócenia terminu realizacji zamówienia – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

§ 12
ZMIANA UMOWY WZORU UMOWY
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
1) strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu, o których mowa w § 3 ust. 1 o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy
w następujących przypadkach:
a) wystąpienia zamówień dodatkowych, których wykonanie wiąże się z koniecznością wydłużenia czasu realizacji zamówienia – warunki określono szczegółowo w § 5,
b) działaniem siły wyższej, tzn. zdarzenia nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od woli stron, uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części (np. powódź, huragan, pożar),
c) wystąpienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,
d) przerwania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e) opóźnień spowodowanych niewykonaniem przez Zamawiającego zobowiązań dotyczących terminu przekazania placu budowy, dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia, dokumentacji zamiennej,
f) wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu,
g) wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny.
2) zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1:
a) poprzez zmniejszenie zakresu zamówienia oraz robót zamiennych – warunki określono szczegółowo w § 6,
b) w przypadku zmiany stawki VAT.
3) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
4) zamawiający może dokonać zmiany swoich przedstawicieli wykazanych w § 11 ust. 2,
5) wykonawca może dokonać zmiany swojego przedstawiciela wykazanych w § 11 ust. 1 w przypadku:
a) nieprzewidzianych sytuacji życiowych (choroby, zgonu, utraty uprawnień, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany miejsca zatrudnienia itp.),
b) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy,
c) w przypadku zmiany kierownika robót, nowy kierownik robót musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności. Nowy kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ.
6) zmiany zakresu podwykonywanych robót, jeżeli wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego o którym mowa w art. 26 ust. 2 uPzp i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa, a wykonawca w ofercie zadeklarował wykonanie zamówienia samodzielnie,
7) zmiany podwykonawcy przy pomocy którego realizuje przedmiot umowy na innego – dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym.
3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, jest zgoda na jej dokonanie wyrażona przez Zamawiającego oraz złożenie uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę lub sporządzenie przez obie strony stosownego protokołu, z wyłączeniem procedury związanej z rezygnacją części robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zmk.bip.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, pokój 111..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, sekretariat, pokój 201..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie