Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, nr sprawy 62/ZP/15

Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, nr sprawy 62/ZP/15
Numer ogłoszenia: 24272 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 359842 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Obrony Narodowej, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 261 840 007, faks 261 840 642, 261 874 189.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, nr sprawy 62/ZP/15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych: krówki reklamowe 1.000 kg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 79.82.25.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BIDZINACH, Bidziny 29, 27-532 Wojciechowice, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14382,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 14150,00

  • Oferta z najniższą ceną: 14150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31869,30

  • Waluta: PLN .