Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEwykonanie naprawy wraz z przeglądem okresowym (technicznym) respiratora Savina Draeger o…

Poznań: wykonanie naprawy wraz z przeglądem okresowym (technicznym) respiratora Savina Draeger o s/n: ARTD 0289 oraz inwentarzowym T – 802/0001002 będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Laryngologii F3
Numer ogłoszenia: 5663 – 2016; data zamieszczenia: 17.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8691759, faks 061 8691847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie naprawy wraz z przeglądem okresowym (technicznym) respiratora Savina Draeger o s/n: ARTD 0289 oraz inwentarzowym T – 802/0001002 będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Laryngologii F3.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie naprawy wraz z przeglądem okresowym (technicznym) respiratora Savina Draeger o s/n: ARTD 0289 oraz inwentarzowym T – 802/0001002 będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Laryngologii F3.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Draeger Polska Sp. z o.o., Sułkowskiego 18A, 85-655 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3992,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3992,10

 • Oferta z najniższą ceną: 3992,10 / Oferta z najwyższą ceną: 3992,10

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  konieczność wykonania naprawy wraz z przeglądem okresowym (technicznym) respiratora Savina Draeger o s/n: ARTD 0289 oraz inwentarzowym T – 802/0001002 będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Laryngologii F3. Bez wykonania niezbędnych napraw nie jest możliwe korzystanie z urządzenia. Zaistniała zatem przesłanka do udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 3 PZP – ze względu na wyjątkową sytuacje niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.