Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEwykonanie naprawy/modernizacji (instalacji statywu) w aparacie rtg Proteusz XR/i o numerze systemu…

Poznań: wykonanie naprawy/modernizacji (instalacji statywu) w aparacie rtg Proteusz XR/i o numerze systemu PL 1003RX05 oraz numerze inwentarzowym: T – 802/3091 będącego na wyposażeniu Zakładu Radiologii (pracownia rtg).
Numer ogłoszenia: 18980 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8691759, faks 061 8691847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie naprawy/modernizacji (instalacji statywu) w aparacie rtg Proteusz XR/i o numerze systemu PL 1003RX05 oraz numerze inwentarzowym: T – 802/3091 będącego na wyposażeniu Zakładu Radiologii (pracownia rtg)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie naprawy/modernizacji (instalacji statywu) w aparacie rtg Proteusz XR/i o numerze systemu PL 1003RX05 oraz numerze inwentarzowym: T – 802/3091 będącego na wyposażeniu Zakładu Radiologii (pracownia rtg)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zemm Zakład Elektroniki i Mechaniki Medycznej s.c., St. Kunickiego 44, 61-418 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 11700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11700,00

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  konieczność wykonanie naprawy/modernizacji (instalacji statywu) w aparacie rtg Proteusz XR/i o numerze systemu PL 1003RX05 oraz numerze inwentarzowym: T – 802/3091 będącego na wyposażeniu Zakładu Radiologii (pracownia rtg). Bez wykonania niezbędnych napraw nie jest możliwe korzystanie z urządzenia. Zaistniała zatem przesłanka do udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 3 PZP – ze względu na wyjątkową sytuacje niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.