Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonanie nowych pionów instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej wraz z…

Gdynia: Wykonanie nowych pionów instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynkach mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 2, 4 i 6 w Helu.
Numer ogłoszenia: 16862 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni , ul. M.C. Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 6908 700, faks 58 6908 701.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nowych pionów instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynkach mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 2, 4 i 6 w Helu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowych pionów instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 2, 4 i 6 w Helu.
Roboty sanitarne:
wykonać przejścia przez strop piwnicy dla nowo montowanych rurociągów pionowych rozprowadzających z.w., c.w.u. i c.c.w.u., które mają zostać ułożone w istniejących szachtach instalacyjnych.
montaż nowych rurociągów pionowych z rur wielowarstwowych;
wykonanie nowych podejść do mieszkaniowych układów pomiarowych z.w. i c.w.u., które znajdują się w szachtach instalacyjnych (układy pomiarowe pozostają nie zmienione). Wykonanie próby szczelności nowych pionów z.w., c.w.u. i c.c.w.u.;
płukanie nowych pionów z.w., c.w.u. i c.c.w.u.;
wpięcie nowych pionów z.w., c.w.u. i c.c.w.u. do istniejących poziomów rozprowadzających z.w., c.w.u. i c.c.w.u.;
przepięcie układów w mieszkaniach do nowych pionów z.w., c.w.u.;
wykonanie izolacji termicznej otuliną z pianki polietylenowej; wykonanie wszelkich koniecznych prac potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania nowych pionów z.w., c.w.u. i c.c.w.u.;
demontaż istniejących stalowych rurociągów pionowych z.w., c.w.u. i c.c.w.u.;
utylizacja starych zdemontowanych rurociągów pionowych..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości:
– 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
   Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się roboty budowlane związane z montażem instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji o wartości minimum brutto 50 000,00 zł każda. Zamówienia powinny być poparte dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania potencjału technicznego do wykonywania zamówienia: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie, ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem osoby/osób posiadającej/ych stosowne uprawnienia w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane, w branży: instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 1 osoba,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 150 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin gwarancji – 10

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia, p. 2015, II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2016 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 20..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie