Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonanie odnowy oznakowania poziomego ulic miasta Radomia w latach 2016 – 2018

Radom: Wykonanie odnowy oznakowania poziomego ulic miasta Radomia w latach 2016 – 2018
Numer ogłoszenia: 20950 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji , ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. (048) 365 46 52, faks (048) 365 46 51.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie odnowy oznakowania poziomego ulic miasta Radomia w latach 2016 – 2018.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odnowy oznakowania poziomego ulic miasta Radomia w latach 2016 – 2018.

Zamówienie obejmuje :
– odnowę oznakowania cienkowarstwowego z zastosowaniem kulek szklanych – 117 000 m2,
– odnowę oznakowania grubowarstwowego z zastosowaniem kulek szklanych – 13 460,70 m2,
– usuwanie oznakowania – 1950 m2,
– odnowę (wykonanie) nawierzchni antypoślizgowych – 300 m2,
– usuwanie nawierzchni antypoślizgowych – 300 m2.
Zakres corocznej odnowy i wykonania oznakowania poziomego ulic zawiera odnowę i wykonanie oznakowania poziomego: wiosenną, letnią i jesienną.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na roboty występujące w zamówieniu podstawowym, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, na podstawie odrębnej umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 roboty z zakresu oznakowania poziomego dróg lub ulic o wartości minimum 700.000,00 PLN brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych) każda.
   UWAGA!
   Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
   W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut zostanie przyjęty pierwszy opublikowany po tej dacie kurs NBP.
   Sposób spełniania warunku w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie: ww. warunek wykonawcy spełniają wspólnie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował niżej podanymi, w pełni sprawnymi jednostkami podstawowych narzędzi i urządzeń technicznych (sprzętu):
   1. Malowarka samobieżna do oznakowania cienkowarstwowego z elektronicznym sterowaniem oznakowania – min. 2 szt.,
   2. Malowarka do wykonywania drobnych elementów oznakowania poziomego ze sterowaniem ręcznym – min. 2 szt.,
   3. Układarka do wykonywania oznakowania poziomego grubowarstwowego – min. 1 szt.,
   4. Szczotka mechaniczna – min. 1 szt.,
   5. Frezarka do usuwania oznakowania poziomego – min. 2 szt.,
   6. Myjka do usuwania oznakowania poziomego (metodą wodną) – min. 1 szt.
   Sposób spełniania warunku w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie: ww. warunek wykonawcy spełniają wspólnie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum
   jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi, niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednimi do stanowiska jakie zostanie jej powierzone, tj. osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
   Sposób spełniania warunku w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie: ww. warunek wykonawcy spełniają wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy wskazać roboty potwierdzające spełnianie warunku określonego w pkt III.3.2;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz dokumenty (informacje) dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W powyższym przypadku ustalenia podane w pkt III.4.3.1) dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 94
 • 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane oznakowanie cienkowarstwowe – 3
 • 3 – Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane oznakowanie grubowarstwowe – 3

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość :
a) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia wiosennej, letniej i jesiennej odnowy oznakowania poziomego w przypadku:
– wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, w tym występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zaleceniami producenta użytego materiału, itp.;
– działania siły wyższej,
– konieczności wykonania robót zamiennych,
– wystąpienia przerw w realizacji robót lub ich wstrzymanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b) wykonania, na polecenie Zamawiającego, robót zamiennych w przypadku gdy wykonanie tych robót spowoduje poprawienie jakości robót i będą one korzystne finansowo dla Zamawiającego.
c) zmiany ustalonych podwykonawców w sytuacjach, gdy dotychczasowy podwykonawca nie realizuje umowy w sposób należyty, bądź z przyczyn losowych nie może kontynuować robót;
d) zmiany ustalonego w umowie kierownika robót w uzasadnionych przypadkach. Nowy kierownik robót winien spełniać warunki co najmniej takie jakie były postawione dla kierownika robót w specyfikacji;
e) rezygnacji z części robót w przypadku zawyżenia w kosztorysie ilości robót do wykonania;
f) zmiany wynagrodzenia w przypadku wykonania robót zamiennych oraz rezygnacji z części robót;
g) zmiany wynagrodzenia (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę) w przypadkach:
– zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
– zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
– zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
h) zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
2. W przypadku zmian, o których mowa w pkt 1 lit. g) tiret drugi i trzeci Wykonawca powinien przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób ww. zmiany wpływają na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz kalkulację kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku nie wykazania przez Wykonawcę wpływu ww. zmian na koszty wykonania zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mzdik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, pok. 25 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2a ustawy Pzp. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 5 oraz art. 24 ust. 2a ustawy Pzp.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie