Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH ORAZ ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA…

Bydgoszcz: WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH ORAZ ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY
Numer ogłoszenia: 23112 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bydgoszczy , ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 32 88 157, 5858453, faks (052) 58 58 273, 5858833.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH ORAZ ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH ORAZ ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/mi posiadającą/ymi:
   1)uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj., Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) – w zakresie wszystkich Pakietów,
   2)uprawnienia w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn., Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) – w zakresie Pakietów nr nr: II, III, IV, VI.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

III.4.1)
1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp (wg wzoru Zamawiającego),
2)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru Zamawiającego),
3)oświadczenie, że osoba/y, która/e będzie/ą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada/ją:
a)uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości – w zakresie wszystkich Pakietów – wg wzoru Zamawiającego,
b)uprawnienia w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – w zakresie Pakietów nr nr: II, III, IV, VI – wg wzoru Zamawiającego.
4)*pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z art. 26 ust 2b uPzp) – w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów. Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć w celu udowodnienia Zamawiającemu, że Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b art. 26 uPzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.4.3)
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, lub przed notariuszem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 70
 • 2 – Termin wykonania zamówienia – 30

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić w przypadku:
1)zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
2)zmiany warunków gospodarczych,
3)zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia,
4)zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia – jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone w pkt III.3.4,
5)zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia odpowiednio do zmienionych stawek.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
– w zakresie Pakietów nr nr: IV, V, VII, VIII – 14 dni,
– w zakresie Pakietów nr nr: I, II, III, VI, IX, X, XI, XII – 21 dni,
z zastrzeżeniem pkt. 13.2 siwz:
dla Pakietów nr nr IV, V, VII, VIII:
– termin wykonania zamówienia wynosi od 10 do 14 dni (min. 10, maks. 14 dni).
dla Pakietów nr nr I, II, III, VI, IX, X, XI, XII:
– termin wykonania zamówienia wynosi od 14 do 21 dni (min. 14, maks. 21 dni).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bydgoszcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Zamówień Publicznych ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208. Opłata za siwz 10zł płatna na konto Bank Pekao S.A. /33 1240 6452 1111 0010 4788 0697.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.02.2016r. o godz. 11:15 – pokój 209.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte z mocy prawa – art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) – działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, w wyniku podziałów dokonanych na wnioski właścicieli.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 70
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bydgoszcz, w celu ustalenia ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym, zgodnie z treścią art. 34 ust. 6 i ust.6a i ust. 6b i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. Dz.U. poz. 1515 ze zm.) położonej przy ul. Szczęśliwej 7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 30 w obrębie 339, o powierzchni 0,4017 ha, zabudowanej budynkiem murowanym dwukondygnacyjnym przedszkola o powierzchni zabudowy ok. 434 m² i budynkiem basenu o powierzchni zabudowy ok. 258 m², zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/00057772/3, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy w celu zbycia w trybie bezprzetargowym z zachowaniem zasad pierwszeństwa na rzecz dzierżawcy nieruchomości poprzez ustanowienie prawa użytkowania wieczystego działki nr 30 oraz sprzedaży prawa własności budynków i budowli znajdujących się na działce.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 70
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bydgoszcz, w celu ustalenia ceny sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z treścią art. 40 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj., Dz.U. z 2015 r., poz.1515 ze zm.).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 70
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bydgoszcz, w celu ustalenia ceny sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z treścią art. 40 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 70
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr V.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ul. Bolesława Chrobrego 19, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 142 o pow. 0,0971 ha (obręb 111), zapisanej w KW nr BY1B/00012906/5 oraz wartości udziału Miasta Bydgoszczy w tej nieruchomości wynoszącego 1/3 cz.
  – w celu ustalenia ceny sprzedaży udziału w trybie przetargu, stosownie do art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 70
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr VI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ul. Długiej 22 i ul. Pod Blankami 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10 o pow. 0,0908 ha (obręb 98), zapisanej w KW nr BY1B/00003664/0 oraz wartość udziału Gminy Bydgoszcz w tej nieruchomości wynoszącego 1471/1685 części wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 1471/1685 części we współwłasności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w celu zbycia w trybie przetargu, stosownie do art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj., Dz. U. 2015 r. poz. 1774 ze zm.) poprzez sprzedaż udziału Gminy Bydgoszcz wynoszącego 1471/1685 części w prawie własności zespołu zabudowy położonej w Bydgoszczy przy ul. Długiej 22 i ul. Pod Blankami 17 oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1471/1685 części działki nr 10 o pow. 0,0980 ha, obręb 98 zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1B/00003664/0, jaki prawa związanego ze zbywanym udziałem w zabudowie na tej działce..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 70
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr VII.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych, w celu ustalenia ceny zbycia w drodze bezprzetargowej zgodnie z treścią art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj., Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) tj. działek gruntowych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz, położonych w Bydgoszczy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 70
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr VIII.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej, w celu ustalenia ceny zbycia w drodze bezprzetargowej zgodnie z treścią art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj., Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) tj. działki gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bydgoszczy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 70
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr IX.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oszacowanie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd w celu aktualizacji opłat rocznych – zgodnie art. 87 ust 1,2 i 3, art. 82 ust.1 i 2, art. 83 ust. 2 pkt 1i art. 88 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj., Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), § 1 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U.2014. 1087 z dnia 2014.08.14).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 70
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr X.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oszacowanie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd w celu aktualizacji opłat rocznych – zgodnie art. 87 ust 1,2 i 3, art. 82 ust.1 i 2, art. 83 ust. 2 pkt 1i art. 88 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj., Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), § 1 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U.2014. 1087 z dnia 2014.08.14).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 70
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet nr XI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oszacowanie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd w celu aktualizacji opłat rocznych – zgodnie art. 87 ust 1,2 i 3, art. 82 ust.1 i 2, art. 83 ust. 2 pkt 1i art. 88 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj., Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ), § 1 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U.2014. 1087 z dnia 2014.08.14).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 70
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet nr XII.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oszacowanie wartości prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, w celu sprzedaży prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego – na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj., Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 70
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 30