Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych…

Opole: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych w okresie do 30.06.2018r. na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu ( 4 zadania )
Numer ogłoszenia: 15906 – 2016; data zamieszczenia: 24.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu , ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, faks 077 4544468.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.gddkia.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych w okresie do 30.06.2018r. na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu ( 4 zadania ).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych w okresie do 30.06.2018r.na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu w podziale na 4 zadania :

– zadanie nr 1 – wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych w okresie do 30.06.2018r.na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu – Rejon w Kluczborku ;

– zadanie nr 2 – wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych w okresie do 30.06.2018r.na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu – Rejon w Kędzierzynie – Koźlu ;

– zadanie nr 3 – wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych w okresie do 30.06.2018r.na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu – Rejon w Nysie ;

– zadanie nr 4 – wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych w okresie do 30.06.2018r.na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu – Rejon w Opolu ;

Każde z zadań obejmuje :
– usunięcie zbędnego oznakowania cienkowarstwowego
– wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego – linie krawędziowe i osiowe,
– wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – pozostałe elementy oznakowania poziomego ,
– uzupełnienie Punktowych Elementów Odblaskowych (PEO) ,
– usunięcie zniszczonego oznakowania poziomego grubowarstwowego,
– wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego ..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp – do 20 % wartości zamówienia podstawowego – dla każdego z zadań (części) – w przypadku potrzeby powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla zadań , na które złoży ofertę w wysokości:
– zadanie nr 1 – 34 000,00 zł ,
– zadanie nr 2 – 52 000,00 zł ,
– zadanie nr 3 – 35 000,00 zł ,
– zadanie nr 4 – 56 000,00 zł.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 22 1130 1219 0026 3102 9790 0001
b. poręczeniach bankowych;
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d. gwarancjach bankowych;
e. gwarancjach ubezpieczeniowych;
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007, Nr 42, poz. 275 ze zm.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca będzie zobowiązany wykazać. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zadań polegających na:

   a) w przypadku składania oferty dla jednego zadania ( jednej części przedmiotowego zamówienia ) :
   co najmniej 100.000 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego i/lub grubowarstwowego w ramach co najwyżej 2 zadań ,

   b)w przypadku składania oferty dla dwóch zadań ( dwóch części przedmiotowego zamówienia ) :
   co najmniej 200.000 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego i/lub grubowarstwowego w ramach co najwyżej 4 zadań,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionymi narzędziami , wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi :

   a) w przypadku składania oferty dla jednego zadania ( jednej części przedmiotowego zamówienia ) :
   – malowarka o wydajności min. 500 kg/dzień – 2 szt. ,
   – malowarka ręczna – 2 szt. ,
   – szczotka mechaniczna – 1 szt. ,
   – urządzenie do usuwania zniszczonego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego – 1 szt. ,

   b) w przypadku składania oferty dla dwóch zadań ( dwóch części przedmiotowego zamówienia ) :
   – malowarka o wydajności min. 500 kg/dzień – 4 szt. ,
   – malowarka ręczna – 4 szt. ,
   – szczotka mechaniczna – 2 szt. ,
   – urządzenie do usuwania zniszczonego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego – 2 szt.,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowiska jakie zostanie im powierzone:

   a) w przypadku składania oferty dla jednego zadania ( jednej części przedmiotowego zamówienia ) :
   – majster (osoba kierująca brygadą roboczą ) – 1 osoba ;
   – posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie na takim stanowisku ,

   b) w przypadku składania oferty dla dwóch zadań ( dwóch części przedmiotowego zamówienia ) :
   – majster (osoba kierująca brygadą roboczą ) – 2 osoby :
   – posiadające co najmniej 3 letnie doświadczenie na takim stanowisku .

   Uwaga: Ta sama osoba może być wskazana na stanowisko majstra tylko dla jednego zadania

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawca musi wykazać łączny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy to za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie ,,Rachunku zysków i strat,, pozycja ,,Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,, lub ,,Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,, ) – w wysokości nie mniejszej niż:
   a) w przypadku składania oferty dla zadania nr 1 ( część nr 1 przedmiotowego zamówienia ) : 2,0 mln PLN ,
   b) w przypadku składania oferty dla zadania nr 2 ( część nr 2 przedmiotowego zamówienia ) : 3,0 mln PLN ,
   c) w przypadku składania oferty dla zadania nr 3 ( część nr 3 przedmiotowego zamówienia ) : 2,0 mln PLN ,
   d) w przypadku składania oferty dla zadania nr 4 ( część nr 4 przedmiotowego zamówienia ) : 3,0 mln PLN .

   Uwaga: W przypadku składania oferty na dwa zadania wymagany przychód stanowi sumę przychodów wymaganych dla tych zadań .

   2.Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż :
   a) w przypadku składania oferty dla jednego zadania ( jednej części przedmiotowego zamówienia ) : 0,5 mln PLN ,
   b) w przypadku składania oferty dla dwóch zadań ( dwóch części przedmiotowego zamówienia ) : 1,0 mln PLN .

   3. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 0,5 mln PLN .

   UWAGA :
   Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca przeliczy:
   – dla ,,przychodu,, według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego,
   – dla posiadanych ,,środków finansowych / zdolności kredytowej,, wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu,
   – dla ubezpieczenia – wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia .
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:
A) dokumentów o których mowa w pkt III.4.1 dotyczących podmiotów, na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych których Wykonawca będzie polegał,
B) dokumentów dotyczących w szczególności :
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu ,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia ,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem ,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia .

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Okres gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz oznakowania cienkowarstwowego wykonanego na istniejącym oznakowaniu grubowarstwowym – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie zgodnym z zapisami SIWZ TOM II Istotne dla stron postanowienia umowy w przypadku wystąpienia sytuacji, które mogą stanowić podstawę zmiany umowy, m.in. w przypadku: – gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, – waloryzacji cen jednostkowych, – zmiany wartości umownej brutto w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole pok. 309 ..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2016 godzina 10:50, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole w pokoju nr 101, (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: I. Zamawiający wymaga, aby zamówienie (każde z zadań ) było realizowane w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30.06.2018r. przy czym:
roboty zasadnicze :
– oznakowanie przejść dla pieszych winno być zrealizowane do 15 maja we wszystkich latach trwania umowy,
– oznakowanie liniowe winno być zrealizowane do 15 czerwca we wszystkich latach trwania umowy,
– uzupełnienie punktowych elementów odblaskowych :
– w roku 2016 i 2017 do 30 sierpnia,
– w roku 2018 – do dnia 30 czerwca ,

roboty nieplanowane:
– oznakowanie dodatkowe wynikłe z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego :
– w roku 2016 i 2017 do 30 sierpnia,
– w roku 2018 – do dnia 30 czerwca .

Termin realizacji umowy zostanie skrócony w przypadku zrealizowania robót o wartości o wartości umownej stanowiącej wynagrodzenie całkowite dla danego zadania ustalone w wyniku przetargu .

II. Ilości robót podane w kosztorysie ofertowym i przedmiarze dla poszczególnych zadań ( części ) są ilościami przewidywanymi do realizacji w okresie trwania umowy . Mają charakter orientacyjny i posłużą one do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Rzeczywista ilość robót zleconych do wykonywania uzależniona będzie od bieżących potrzeb remontowych oraz od posiadanych środków finansowych . Stąd też rzeczywista ilość wykonanych robót może się różnić od ilości wynikających z kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót. Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych robót, a podaną w kosztorysie ofertowym nie będzie podstawą do zmiany cen jednostkowych . Ceny jednostkowe zaoferowane przez wykonawcę w ofercie dla poszczególnych asortymentów robót będą niezmienne w 2016 roku. W kolejnym roku realizacji umowy ceny jednostkowe będą waloryzowane na podstawie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na dany rok.

III.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych , z zastrzeżeniem , że jeden wykonawca ( składający ofertę samodzielnie lub wspólnie ) może złożyć ofertę dla jednego lub co najwyżej dwóch zadań (części ) przedmiotowego zamówienia ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubo-warstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych w okresie do 30.06.2018r.na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu – Rejon w Kluczborku..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywany zakres robót :
  – usunięcie zbędnego oznakowania cienkowarstwowego – 533 m2 ;
  – wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego – linie krawędziowe i osiowe – 112 000 m2 ;
  – wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – pozostałe elementy oznakowania poziomego – 17 333 m2 ;
  – uzupełnienie Punktowych Elementów Odblaskowych – 2 667 szt ;
  – usunięcie zniszczonego oznakowania poziomego grubowarstwowego -427 m2 ;
  – wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – 5 867 m2 ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Okres gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz oznakowania cienkowarstwowego wykonanego na istniejącym oznakowaniu grubowarstwowym – 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubo-warstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych w okresie do 30.06.2018r.na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu – Rejon w Kędzierzynie – Koźlu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywany zakres robót :
  – usunięcie zbędnego oznakowania cienkowarstwowego – 1 467 m2 ;
  – wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego – linie krawędziowe i osiowe – 183 333 m2 ;
  – wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – pozostałe elementy oznakowania poziomego – 24 400 m2 ;
  – uzupełnienie Punktowych Elementów Odblaskowych – 2 667 szt.;
  – usunięcie zniszczonego oznakowania poziomego grubowarstwowego – 3 200 m2
  – wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – 5 600 m2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Okres gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz oznakowania cienkowarstwowego wykonanego na istniejącym oznakowaniu grubowarstwowym – 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych w okresie do 30.06.2018r.na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu – Rejon w Nysie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywany zakres robót :
  – usunięcie zbędnego oznakowania cienkowarstwowego – 16 000 m2
  – wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego – linie krawędziowe i osiowe – 100 000 m2 ;
  Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – pozostałe elementy oznakowania poziomego – 53 333 m2 ;
  Uzupełnienie Punktowych Elementów Odblaskowych – 67 szt. ;
  Usunięcie zniszczonego oznakowania poziomego grubowarstwowego – 533 m2 ;
  Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – 533 m2 ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Okres gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz oznakowania cienkowarstwowego wykonanego na istniejącym oznakowaniu grubowarstwowym – 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych w okresie do 30.06.2018r.na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu – Rejon w Opolu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywany zakres robót :
  – usunięcie zbędnego oznakowania cienkowarstwowego – 63 333 m2 ;
  – wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego – linie krawędziowe i osiowe – 153 333 m2 ;
  – wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – pozostałe elementy oznakowania poziomego – 25 333 m2 ;
  – uzupełnienie Punktowych Elementów Odblaskowych – 3 333 szt. ;
  – usunięcie zniszczonego oznakowania poziomego grubowarstwowego – 7 333 m2 ;
  – wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – 8 000 m2 ;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2018.