Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonanie prac remontowych 2 lokali mieszkalnych: Krzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty…

Olsztyn: Wykonanie prac remontowych 2 lokali mieszkalnych: Krzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta
Numer ogłoszenia: 24184 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie , ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5248800, faks 89 5248802.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac remontowych 2 lokali mieszkalnych: Krzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych 2 lokali mieszkalnych położonych na terenie SZGZ w Działdowie i SZGZ w Grabinie.
2. Lokale mieszkalne położone są w następujących miejscowościach: Gmina Kurzętnik: Krzemieniewo 49/5, Gmina Łukta: Ramoty 10/7
3. Wykaz prac remontowych do wykonania w lokalach mieszkalnych:
1) Krzemieniewo 49/5
Remont lokalu mieszkalnego polegający na:
– malowaniu pomieszczeń wraz z wyszpachlowaniem powierzchni
– naprawie istniejących sufitów
– przemurowaniu pieców kaflowych szt. 2 wraz z robotami towarzyszącymi
– remoncie łazienki (wykonanie instalacji wod-kan. wraz z montażem armatury sanitarnej, ułożenie glazury i terakoty)
– montażu armatury kuchennej wraz z instalacją wod-kan.
– wymianie instalacji elektrycznej
– ułożeniu wykładziny – gumolit wraz z listwami przyściennymi
Roboty zewnętrzne:
– rozebranie podestu wejściowego wraz z wywozem i utylizacją gruzu
– naprawa cokołu z kamienia (uzupełnienie spoin)
– wykonanie opaski betonowej
2) Ramoty 10/7
Remont lokalu mieszkalnego polegający na:
– wymianie białej podłogi na podłogę z płyt OSB obłożonej panelami podłogowymi
– wymianie stolarki drzwiowej
– obłożeniu ścian i sufitu płytami g-k w pomieszczeniu 7-6 i 7-7
– wymianie elementów ścian drewnianych przy wymianie stolarki drzwiowej
– wykonaniu przewodu wentylacyjnego w łazience
– zamontowaniu wkładu kominowego w przewodzie dymowym
– naprawie stolarki okiennej
– remoncie i przecierce tynków wewnętrznych
– robotach malarskich
– wymianie instalacji elektrycznej
– wykonaniu instalacji c.o.
– wymianie instalacji wod-kan. oraz osprzętu
4. Opis prac ma charakter poglądowy. Należy zapoznać się ze szczegółowym wyliczeniem rodzaju oraz ilości robót znajdującym się w Przedmiarze Robót oraz technologią wykonywania poszczególnych robót zawartą w odrębnych przepisach. Przed zakupem elementów do wbudowania należy sprawdzić poprawność podanego wymiarowania. Dokumentacja ta jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji – załącznik Nr 9 do SIWZ i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.
5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.
6. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej analizy robót i pozostałych dokumentów załączonych do SIWZ oraz rzetelnej oceny informacji podczas wizji lokalnej, celem uwzględnienia w złożonej ofercie kosztów wszystkich robót i czynności, które są przewidziane do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia.
7. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umownych.
8. Przedmiot dodatkowo został opisany w projekcie umowy – załącznik Nr 8 do SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.24.00-7, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 3 000 zł (trzy tysiące złotych).
W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej za wadium złożone w terminie zostanie uznane obciążenie wpłatą konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. W zależności od woli Wykonawcy, wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK O/Olsztyn Nr 96 1130 1189 0025 0131 8420 0002
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych ,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 3 do SIWZ)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna takiego, który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na remoncie lub budowie budynku mieszkalnego (w skład których wchodziły m.in. następujące prace: wykonanie lub remont instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania) i o wartości min. 100 000.00 PLN brutto (sto tysięcy złotych) dla każdej z tych robót

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 3 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien dysponować co najmniej 6 osobami specjalizującymi się w robotach budowlano-wykończeniowych, w tym:
   a) co najmniej jedną osobą, która posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku eksploatacji i dozoru, wydane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1059 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami), lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których, w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności, umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
   b) co najmniej jedną osobą, która w okresie ostatnich 3 lat wykonała co najmniej 1 montaż urządzeń grzewczych wraz z instalacjami c.o.,
   c) co najmniej jedną osobą, która w okresie ostatnich 3 lat wykonała co najmniej 1 montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej.
   Dla pozostałych 3 osób nie jest wymagane posiadanie szczególnych uprawnień

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – załącznik Nr 2 do SIWZ 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 9 ust. 1 SIWZ, polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający żąda, aby z dokumentów wynikał: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Okres gwarancji – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie z następujących sytuacjach:
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
2) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert i nie jest przez niego zawiniona,
3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonywania robót,
4) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót ze względów technologicznych – udokumentowanych wpisem do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
5) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
6) wystąpienia wynikłych podczas realizacji zadania, koniecznych do wykonania robót dodatkowych, nieujawnionych na etapie przygotowania przedmiotu niniejszej umowy potwierdzonych przez Inspektora nadzoru robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, pok. nr 328 – wersja papierowa – koszt 20 zł (płatne w kasie) oraz na stronie www.anr.gov.pl – nieodpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2016 godzina 08:30, miejsce: Agencja Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, sekretariat pok. nr 103 – I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie