Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonanie prac remontowych w budynku E Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul….

Rzeszów: Wykonanie prac remontowych w budynku E Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul. Żwirki i Wigury 2
Numer ogłoszenia: 9260 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 338310 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac remontowych w budynku E Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul. Żwirki i Wigury 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje:
– Wykończenie parapetów okiennych w pomieszczeniach E-5, E-6, E-6a.
– Usunięcie ścianek w korytarzu E-1a dla zapewnienia jednolitej szerokości korytarza do E-1.
– Zabudowa rurociągów c.o. w korytarzu E-1a.
– Remont instalacji wodociągowej w pomieszczeniu E-6.
– Podwyższenie wysokości płytek ściennych w pomieszczeniach E-6 i E-6a..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Spółdzielnia Rzemielśnicza Budowlani, Piłsudskiego 17, 35-074 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34048,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 25215,00

  • Oferta z najniższą ceną: 25215,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31190,03

  • Waluta: PLN .