Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonanie prac związanych z demontażem zbrojenia przedziału drabinowego szybów Kazimierz II…

Bytom: Wykonanie prac związanych z demontażem zbrojenia przedziału drabinowego szybów Kazimierz II i Kazimierz V, I – go etapu procesu likwidacji oraz zabezpieczenia szybów i szybików w KWK Kazimierz-Juliusz.
Część I – Wykonanie prac związanych z demontażem zbrojenia przedziału drabinowego szybu Kazimierz II
Część II – Wykonanie prac związanych z demontażem zbrojenia przedziału drabinowego szybu Kazimierz V

Numer ogłoszenia: 307130 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. , ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, faks 032 3513309, -10, 3513369.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac związanych z demontażem zbrojenia przedziału drabinowego szybów Kazimierz II i Kazimierz V, I – go etapu procesu likwidacji oraz zabezpieczenia szybów i szybików w KWK Kazimierz-Juliusz.
Część I – Wykonanie prac związanych z demontażem zbrojenia przedziału drabinowego szybu Kazimierz II
Część II – Wykonanie prac związanych z demontażem zbrojenia przedziału drabinowego szybu Kazimierz V.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy zamówienia dla Części I oraz Części II obejmuje:
1. Zakres rzeczowy obejmuje prace związane z demontażem zbrojenia przedziału drabinowego – likwidacje siatek, pomostów spoczynkowych oraz drabin w obu szybach (Cześć I -szyb Kazimierz II o głębokości 677,12m i Część II szyb Kazimierz V o głębokości 687,61m ).
2. Wykonawca opracowuje instrukcje wykonywania robót i niezbędne technologie zatwierdzone przez KRZG SRK S.A. Oddziału w Sosnowcu KWK Kazimierz Juliusz
3. Do demontażu przewidziano całość przedziału drabinowego w obydwu szybach.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do stosowania podczas realizacji zadania tylko urządzeń i narzędzi posiadających niezbędne certyfikaty zgodności oraz atesty do stosowania w wyrobiskach dołowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część I: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Część II: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej jedną robotą budowlaną w ramach jednej umowy polegającą na demontażu lub wymianie zbrojenia szybowego w zakresie każdej części o wartości minimum: Część I: 200 000,00 zł brutto, Część II: 200 000,00 zł brutto, wraz z dowodami dotyczącymi realizacji najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
   3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
   4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5.1 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, obowiązany jest przedłożyć dokumenty dotyczące:
   1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
   2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
   3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
   4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający uzna warunek w zakresie dysponowania osobami za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zadania objętego zamówieniem w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie robót posiadającymi uprawnienia:
   a) kierownika działu energomechanicznego (min. 1 osoba dla każdej części zamówienia),
   b) wyższego dozoru ruchu szybowego (min. 1 osoba w zakresie każdej części zamówienia),
   c) średniego dozoru ruchu szybowego (min. 1 osoba na zmianę roboczą w zakresie każdej części zamówienia),
   d) pracowników obsługi górniczego wyciągu szybowego w zakresie każdej części zamówienia:
   maszynisty wyciągowego (min. 1 osoba na zmianę roboczą),
   sygnalisty szybowego (min. 1 osoba na zmianę roboczą)
   e) pracowników brygad szybowych w zakresie każdej części zamówienia, w których składzie będą osoby z uprawnieniami:
   cieśli (górnika) szybowego (min. 1 osoba na zmianę),
   rewidenta szybowego (min. 1 osoba na zmianę),
   spawacza (min. 1 osoba na zmianę),
   operatora wciągarek do transportu pionowego (min. 1 osoba na zmianę),

   co najmniej jeden z pracowników brygady szybowej musi posiadać kwalifikacje sygnalisty szybowego. Maszyniści wyciągowi oraz sygnaliści szybowi winni posiadać teoretyczne i praktyczne umiejętności obsługi powierzonych im urządzeń, potwierdzone egzaminem.
   Przed przystąpieniem do realizacji prac objętych niniejszą umową osoby wymienione w ppkt. d) i e) winny uzyskać upoważnienia do wykonywania prac lub obsługi urządzeń, wydane przez KRZG oddziału KWK Kazimierz Juliusz.
   Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć świadectwa kwalifikacyjne osób wymienionych w pkt. a) do e) Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac, co należy udokumentować w formie stosownego oświadczenia Wykonawcy załączonego do oferty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust.1
ustawy Pzp zgodnie z pkt. 5.1. SIWZ – załączniki nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d do druku OFERTA.
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów (załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d), zobowiązany jest uzyskać pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, które należy dołączyć do załączników nr 2a, 2b, 2c, 2d do druku OFERTA.
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 2e do druku OFERTA.
2. Kopię certyfikatów – zgodnie z opisem zawartym w pkt. III ppkt. 2 załącznika nr 2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Okres wykonania zamówienia – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srk.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SRK S.A. ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom-30,00+VAT w przypadku odbioru osobistego (gotówka) lub pocztą (za zaliczeniem)- w przypadku pobrania SIWZ ze strony internetowej-bezpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2015 godzina 11:00, miejsce: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 – sekretariat Spółki (II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 16. PODWYKONAWSTWO.

Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

1. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy:
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie – Załącznik nr 5 – części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, na dzień zgłoszenia zmiany, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Informacje dotyczące umowy o podwykonawstwo w przypadku zamówień na roboty budowlane:
1. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
2. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy
i usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, a których wartość stanowi 0,5% wartości w sprawie zamówienia publicznego, jednak do wartości nieprzekraczającej 50 000,00 zł,
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Projekt umowy winien zawierać co najmniej:
a) zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
c) obowiązki generalnego Wykonawcy,
d) obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, niespełniającej wymagań określonych w SIWZ i gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przekłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku niespełnienia wymagań określonych w SIWZ i gdy termin zapłaty wynagrodzenia nie odpowiada wymaganemu.
9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przekłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
11. W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o karę umowną.
12. Przepisy pkt. 3 – 12 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie prac związanych z demontażem zbrojenia przedziału drabinowego szybu Kazimierz II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podstawowe dane techniczne górniczego wyciągu szybowego Kazimierz II.

  Szyb pionowy, wdechowy, wydobywczy, zjazdowy o głębokości 677,12 m.
  Materiał obudowy szybu: mur z cegły, obudowa stalowa od +39,0m do +17,8m

  Zbrojenie szybu:
  Element powtarzalny zbrojenia szybowego od zrębu do rząpia stanowią dźwigary główne wykonane z profili stalowych [300 w podziałce, co 3,0 m. Do dźwigarów głównych zamocowane są prowadniki stalowe skrzynkowe, służące do prowadzenia naczyń urządzenia wyciągowego.

  Przedział drabinowy.
  Przedział drabinowy spoczynkowy zlokalizowany po stronie południowej szybu wsparty na dźwigarach głównych oraz ramie wykonanej z profili stalowych [ 140, pokryty jest blachą żeberkową 6+1,2 mm i odgrodzony od strony przedziału szybowego siatkami przepierzenia. Przedział drabinowy wyposażony jest w drabiny długości 7,5 m wykonane z ceownika [80 i prętów stalowych.

  Prowadzenie naczyń: stalowe dwustronne czołowe skrzynkowe 180×140 mm
  pomosty spoczynkowe

  Udostępnione poziomy:
  Poz. rozład. +275,719m
  Zrąb +266,800m
  poz. IV -306,680m
  zasyp -349,900m

  Ilość przedziałów: jeden

  Wyposażenie szybu:
  Przedział drabinowy, rurociągi spływowe, rurociąg sprężonego powietrza, oraz kable: energetyczne, sygnalizacyjne oraz teletechniczne

  Rodzaj naczyń: dwie skipoklatki

  Obciążenie: Q=12,5 Mg

  Lokalizacja
  Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu Oddział w Sosnowcu Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz Juliusz Sosnowiec ul. Ogrodowa 1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Okres wykonania zamówienia – 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II- Wykonanie prac związanych z demontażem zbrojenia przedziału drabinowego szybu Kazimierz V.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podstawowe dane techniczne górniczego wyciągu szybowego Kazimierz V

  Szyb pionowy, wydechowy, materiałowo zjazdowy o głębokości 687,61m.
  Od zrębu do poz -304,87 okrągły fi 4250, poniżej fi 4500 do rząpia

  Udostępnione poziomy:
  zrąb +264,110m
  poz. IIa -92,820m
  poz. III -200,300m
  poz.IV -304,870m
  poz. V -406,360m

  Ilość przedziałów: jeden

  Materiał obudowy szybu: cegła

  Zbrojenie szybu:
  Element powtarzalny zbrojenia szybowego od zrębu do poz. IV stanowią dźwigary główne wykonane jako zamknięta skrzynka z 2 kątowników stalowych 120x120x12mm
  w podziałce co 3,75 m. Od poziomu IV do rząpia dźwigary główne wykonane są z profili stalowych [ 300mm w podziałce co 2,5m.
  Do dźwigarów głównych zamocowane są prowadniki stalowe skrzynkowe, służące do prowadzenia naczyń wyciągowych.
  Przedział drabinowy.
  Przedział drabinowy spoczynkowy zlokalizowany po stronie północno-wschodniej szybu wsparty na ramie wykonanej z profili stalowych o wysokościach od 140 do 220 mm, pokryty jest częściowo użebrowaniem z płaskowników a częściowo blachą żeberkową 6+1,2 mm i odgrodzony od strony przedziału szybowego siatkami przepierzenia. Przedział drabinowy wyposażony jest w drabiny długości 8,5m wykonane z ceownika [80 i prętów stalowych.
  Prowadzenie naczyń: stalowe dwustronne .czołowe skrzynkowe 200×150 mm

  Wyposażenie szybu:
  Przedział drabinowy, rurociągi odwodniania szybu, rurociągi ppoż, rurociąg sprężonego powietrza, oraz kable: sygnalizacyjne oraz teletechniczne.

  Rodzaj naczyń wyciągowych: Klatka 2-piętrowa, skip drzewny.

  Obciążenie
  Q=4,0MG – dla klatki
  Q=3,4MG – dla skipu.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.12.2015.