Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonanie termomodernizacji budynków A, B i C z łącznikami wraz z przebudową…

Lublin: Wykonanie termomodernizacji budynków A, B i C z łącznikami wraz z przebudową budynku C w SPSK Nr 4 w Lublinie – opisanej dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót.
Numer ogłoszenia: 348346 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 , ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, woj. lubelskie, tel. 0-81 72-44-360, faks 081 746-71-55.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk4.lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie termomodernizacji budynków A, B i C z łącznikami wraz z przebudową budynku C w SPSK Nr 4 w Lublinie – opisanej dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja trzech budynków z łącznikami oraz przebudowa budynku basenu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie obejmująca m.in.:
– Przebudowę budynku C wraz z basenem
-Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla budynku C
– Modernizację instalacji: c.o., ciepłej wody i cyrkulacji
-Ocieplenie ścian i stropodachów wraz z wymianą instalacji odgromowej
-Wymianę części okien i drzwi zewnętrznych.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.21.51.40-0, 09.33.11.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości: 200 000,00 PLN.
Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium przetargowe przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o oświadczenie przedłożone przez Wykonawcę

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli:
   1) wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jedną robotę budowlano-montażową w obiekcie definiowanym jako obiekt klasy 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (gdzie robota budowlano – montażowa wykonywana była w czynnym obiekcie) o kubaturze minimum 10 000m3 i wartości nie mniejszej niż 8 000 000 zł brutto, polegającej m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów oraz przebudowy instalacji c.o. i cwu.
   lub
   2) wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – dwie roboty budowlano-montażowe w obiekcie definiowanym jako obiekt klasy 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (gdzie roboty budowlano – montażowe wykonywane była w czynnym obiekcie) o kubaturze minimum 10 000m3 z czego:
   – jedna o wartości nie mniejszej niż 8 000 000 zł brutto, polegającej m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów oraz przebudowy instalacji c.o
   oraz
   – druga polegająca na przebudowie instalacji cwu
   Jeżeli kwoty w dokumentach będą w innej walucie niż PLN – Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu walut NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu.
   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia z uwzględnieniem poniższych wytycznych:
   1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (Rozdz. III. A SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. C SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty,
   2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (Rozdz. III. A SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów -żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
   – zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
   – sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
   – charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
   – zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
   Złożenie dokumentów określonych w pkt. D i C. ppkt. a) – b) SIWZ jest obligatoryjne. Brak dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy po wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
   Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty/zaświadczenia /oświadczenia/wykazy przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. C i D oraz B na potwierdzenie warunków określonych w pkt A.
   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonego oświadczenia, wymaganego w ppkt. B.1 SIWZ oraz innych dokumentów wymienionych w pkt. B. i C.
   Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów, brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp – po wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o oświadczenie przedłożone przez Wykonawcę

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń objętych przedmiotem zamówienia tj co najmniej:
   – jedną osobą o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, mającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy,
   – jedną osobą o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, mającą najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych,
   – jedną osobą o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych -mającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych,
   Wykonawca może polegać na potencjale osobowym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia z uwzględnieniem poniższych wytycznych:
   1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (Rozdz. III. A SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. C SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty,
   2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (Rozdz. III. A SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów -żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
   – zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
   – sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
   – charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
   – zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
   Złożenie dokumentów określonych w pkt. D i C. ppkt. a) – b) SIWZ jest obligatoryjne. Brak dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy po wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
   Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumentyzaświadczenia oświadczeniawykazy przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. C i D oraz B na potwierdzenie warunków określonych w pkt A.
   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonego oświadczenia, wymaganego w ppkt. B.1 SIWZ oraz innych dokumentów wymienionych w pkt. B. i C.
   Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów, brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp – po wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe w banku lub kasie oszczędnościowo – kredytowej lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500.000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
   Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia z uwzględnieniem poniższych wytycznych:
   1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (Rozdz. III. A SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. C SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty,
   2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (Rozdz. III. A SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów -żąda:
   a) w przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy (Rozdz. III. A pkt. d SIWZ) – przedłożenia informacji, o której mowa w Rozdz. III. B pkt. 5 niniejszej SIWZ dotyczącej tego podmiotu
   b) dokumentów dotyczących w szczególności:
   – zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
   – sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
   – charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
   – zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
   c) jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
   Jeżeli kwoty w dokumentach będą w innej walucie niż PLN – Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu walut NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu.
   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
   Złożenie dokumentów określonych w pkt. D i C. ppkt. a) – b) SIWZ jest obligatoryjne. Brak dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy po wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
   Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty zaświadczenia oświadczenia wykazy przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. C i D oraz B na potwierdzenie warunków określonych w pkt A.
   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonego oświadczenia, wymaganego w ppkt. B.1 SIWZ oraz innych dokumentów wymienionych w pkt. B. i C.
   Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów, brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp – po wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Za najważniejsze roboty, które obowiązkowo należy uwzględnić w wykazie uznaje się takie, które potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Szersze opisywanie doświadczenia Wykonawcy nie jest obligatoryjne;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) kosztorysy ofertowe na realizację zamówienia*) – sporządzone w formie pisemnej i na płycie CD (zalecany program NORMA) zgodnie z punktem V ust 3 ppkt c,
b) Aprobata Instytutu Techniki Budowlanej na komplet materiałów, które będą użyte do ocieplenia według metody ETICS
c) Wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany na podstawie projektu stanowiącego załącznik nr 4 do siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – gwarancja na elewację i dach – 3
 • 3 – gwarancja na pozostały zakres – 2

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy może nastąpić w sprawach nieistotnych oraz w przypadku:
a) w zakresie wynagrodzenia:
1) w przypadku zmiany stawek VAT:
– jeżeli zmiana nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy – cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie odpowiednia zmiana ceny netto;
– po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy – dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w oparciu o odpowiednią ustawę oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – każda ze stron może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia (nie wyższej niż obliczonej wg metody określonej w art. 4 ust. 2 i 3 ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U nr 1232 14 ze zm.) – pod warunkiem, iż zmiany wymienione na wstępie wpływają na koszty wykonania przez wykonawcę warunków umowy
b) w zakresie terminu realizacji:
1) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których uprzednie wykonanie warunkuje wykonanie robót podstawowych,
2) zmian w harmonogramie realizacji i finansowania:
2.1) związanych z technologią i organizacją procesu budowlanego Zamawiający z wyprzedzeniem 14-dniowym poinformuje Wykonawcę o zmianach dla ustaleń zawartych w harmonogramie realizacji,
2.2) w związku z przerwami w realizacji wymuszonymi przez organizację pracy u poszczególnych użytkowników pomieszczeń zmianie ulegną terminy cząstkowe oraz końcowy termin realizacji – proporcjonalnie o czas przerwy przestoju w stosunku do pierwotnego terminu ustalonego w harmonogramie.
3) niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają realizacje robót związanych z elewacją budynku zgodnie z harmonogramem – strony podejmą rozmowy zmierzające do weryfikacji terminów poszczególnych etapów wskazanych w harmonogramie
c) w przypadku zmiany, rezygnacji Podwykonawcy, jeśli Podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą
d) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
e) zaistnienia okoliczności technicznych, gospodarczych itp., których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
f) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia,
g) w przypadku powierzenia nowego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy, jeśli:
– konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac Podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę,
-wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia,
-konieczność powierzenia prac Podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów,
-w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem trybu opisanego w § 6
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego potencjał Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu. iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
3.Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i w miarę możliwości udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany nin. Umowy.
4.Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: EDZ.242-142/15
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.spsk4.lublin.pl, Dział Zamówień Publicznych pok.001, SPSK4 Lublin, ul. Jaczewskiego 8..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.01.2016 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy składać w Kancelarii Ogólnej SPSK-4 na I piętrze pok. 106, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie