Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonanie usługi konserwacji urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta…

Inowrocław: Wykonanie usługi konserwacji urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta Inowrocławia, pozostających we władaniu Enea Oświetlenie sp. z o.o. oraz Miasta Inowrocławia
Numer ogłoszenia: 16796 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337528 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Inowrocław, ul. F. D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3555250, faks 52 3555233.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi konserwacji urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta Inowrocławia, pozostających we władaniu Enea Oświetlenie sp. z o.o. oraz Miasta Inowrocławia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: 1) przeprowadzanie oględzin sieci i urządzeń; 2) przeglądy: linii napowietrznej, linii kablowej, punktów świetlnych; 3) próby eksploatacyjne; 4) naprawa/wymiana: opraw, uszkodzonych źródeł światła, przewodów w słupach i wysięgnikach, osprzętu liniowego i linii napowietrznej; 5) lokalizacja uszkodzeń linii kablowej (z ograniczeniem zwarć); 6) naprawa linii kablowej; 7) awaryjna wymiana odcinków linii kablowej; 8) wymiana tabliczek bezpiecznikowych; 9) montaż brakujących pokryw słupowych; 10) naprawa układu sterowniczego; 11) regulacja położenia źródeł światła względem kloszy; 12) naprawa szafek oświetleniowych; 13) prostowanie pochylonych słupów i obróconych wysięgników; 14) wymiana zniszczonych wysięgników; 15) naprawa po dewastacji urządzeń oświetlenia drogowego; oraz na zlecenie Zamawiającego: 16) wymiana słupów uszkodzonych i połamanych; 17) dowieszenie opraw i halogenów; 18) zmiana lokalizacji słupów na odległość nie większą niż 5 m; 19) oczyszczanie kloszy, opraw oświetleniowych, mycie słupów; 20) przycinka gałęzi drzew zasłaniających oprawy świetlne, wchodzące w linie niskiego i wysokiego napięcia; 21) prace projektowe i pomiary wykonawcze do wymiany opraw; 22) malowanie słupów oraz wysięgników objętych wymianą opraw.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 50.23.21.10-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Enea Oświetlenie sp. z o.o., Poznań ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 810000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 979197,03

 • Oferta z najniższą ceną: 979197,03 / Oferta z najwyższą ceną: 979197,03

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Spełnione są okoliczności udzielenia zamówienia z w trybie zamówienia wolnej ręki określone w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – właściciela urządzeń oświetlenia drogowego, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. nie wyraża zgody na wybór wykonawcy usługi utrzymania urządzeń oświetlenia drogowego w drodze przetargu, uzasadniając swoje stanowisko prawem własności tych urządzeń.