Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWYKONANIE UZUPEŁNIAJĄCYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA REALIZOWANEGO PN: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W…

Luborzyca: WYKONANIE UZUPEŁNIAJĄCYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA REALIZOWANEGO PN: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE -ETAP I
Numer ogłoszenia: 345394 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, tel. 12 3871410, faks 12 3871410.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE UZUPEŁNIAJĄCYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA REALIZOWANEGO PN: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE -ETAP I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie uzupełniających robót budowlanych w zakresie:
a) pogłębienia wykopu pod fundamenty obiektu,
b) wzmocnienie zbrojenia fundamentów oraz ścian żelbetowych fundamentów,
c) wzmocnienie zbrojenia belek i podciągów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.42.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: WYKONANIE UZUPEŁNIAJĄCYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA REALIZOWANEGO PN: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE -ETAP I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo BUDOPOL Sp. z o. o., Al. Juliusza Słowackiego 39, 31-159 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52848,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 65003,69

 • Oferta z najniższą ceną: 65003,69 / Oferta z najwyższą ceną: 65003,69

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE ZOSTAŁO WCZEŚNIEJ PRZEWIDZIANE W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU DLA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO I JEST ZGODNE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO. W DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ ZAMAWIAJĄCY WSKAZAŁ, ŻE WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 30 % WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO I ZAMÓWIENIE TO POLEGAĆ BĘDZIE NA POWTÓRZENIU RODZAJOWYM ROBÓT STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA GŁÓWNEGO. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DOTYCHCZASOWEMU WYKONAWCY JEST POPRZEDZONE NEGOCJACJAMI PROWADZONYMI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE W/W USTAWY.