Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonywanie usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych posesji Oddziału ZUS w Kielce…

Kielce: Wykonywanie usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych posesji Oddziału ZUS w Kielce oraz podległych jednostek terenowych
Numer ogłoszenia: 19848 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189303 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3677100, faks 041 3677391.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych posesji Oddziału ZUS w Kielce oraz podległych jednostek terenowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Oddziału ZUS w Kielcach i jego terenowych jednostek organizacyjnych oraz utrzymywanie porządku wraz z pielęgnacją zieleni wokół tych budynków.
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:
1) sprzątanie powierzchni wewnętrznych obiektów i lokali
2) sprzątanie terenów zewnętrznych posesji w okresie zimowym i letnim w tym:
a) utrzymanie i pielęgnacja zieleni w okresie letnim,
b) odśnieżanie posesji i dachów (we wskazanych terenowych jednostkach organizacyjnych),
c) usuwanie oblodzeń (w tym m. in. sopli, lodu z rynien i dachów) i śliskości..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4, 90.62.00.00-9, 90.91.12.00-8, 77.31.41.00-5, 90.91.40.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG
    Krzysztof Buszko, ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 246689,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 301290,96

  • Oferta z najniższą ceną: 301290,96 / Oferta z najwyższą ceną: 671961,92

  • Waluta: PLN .