Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWykonywanie usługi Technicznego Pogotowia Drogowego Zarządu Dróg Zieleni …

Olsztyn: Wykonywanie usługi Technicznego Pogotowia Drogowego Zarządu Dróg Zieleni
i Transportu w Olsztynie

Numer ogłoszenia: 15706 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 302816 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 544 31 00, faks 89 544 31 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usługi Technicznego Pogotowia Drogowego Zarządu Dróg Zieleni
i Transportu w Olsztynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Usługa Technicznego Pogotowia Drogowego (TPD) polegająca na likwidowaniu nagłych, nieprzewidzianych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów
i pieszych powstających w dni powszednie w godzinach od 15.00 do 7.00 oraz przez całą dobę we wszystkich dniach wolnych od pracy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.60.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SONTRANS Transport Ciężarowy
    Sontowska Katarzyna, Sętal 66, 11-001 Dywity, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 228292,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 257311,08

  • Oferta z najniższą ceną: 257311,08 / Oferta z najwyższą ceną: 307746,00

  • Waluta: PLN .