Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieleń w…

Wieleń: Wyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieleń w 2016 roku
Numer ogłoszenia: 23126 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wieleń , ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń, woj. wielkopolskie, tel. (067) 2561170 w. 47, faks (067) 2561021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wielen.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieleń w 2016 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieleń z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 856 ze zm.) oraz wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004r., Nr 158 poz. 1657) i zaleceń urzędowego lekarza weterynarii w tym:
1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z zapewnieniem miejsca do ich przetrzymywania – według zaistniałej konieczności tj. (dojazd, pochwycenie oraz dowóz wyłapanych zwierząt do schroniska z uwzględnieniem kosztów pracy łapaczy, użycia sprzętu oraz innych ewentualnych kosztów z tym związanych);
2) przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska, w tym:
a) kwarantanna,
b) wykonanie wymaganych szczepień ochronnych,
c) odpchlenie zwierząt,
d) odrobaczenie zwierząt,
e) leczenie,
3) utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w tym:
a) zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych,
b) karmienie zwierząt,
c) opieka weterynaryjna (profilaktyka i leczenie),
d) przeprowadzenie sterylizacji,
e) szukanie chętnych, przygotowanie i oddawanie zwierząt do adopcji oraz informowanie Gminy o miejscu ich przekazania w formie specyfikacji do faktury,
f) usypianie zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności,
g) podskórne wszczepienie mikrochipu oraz wprowadzenie danych do bazy,
h) przekazywanie w formie elektronicznej zdjęć nowo wyłapanych zwierząt raz
w miesiącu wraz ze specyfikacją do faktury.
i) działania edukacyjne w szkołach w zakresie opieki nad zwierzętami,
4) Dobowy koszt utrzymania zwierzęcia w schronisku..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Noe wymaga się wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (Wykonawcy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej nie są zobowiązani do składania tego dokumentu), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia, wystawionego, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   Dokumenty potwierdzające posiadanie aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem:
   a/ środki do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 ze zm.),
   b/ inny niezbędny sprzęt konieczny do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia ani zadawania cierpień odławianym zwierzętom.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
   a/ Pracownik schroniska – osoba odpowiedzialna za realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia z uprawnieniami do realizacji zadań objętych umową,
   b/ Odpowiednia ilość osób niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań objętych umową

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz załączy opłaconą polisę, a przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli (wg określonego wzoru- zał. nr 1 do SIWZ). Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dołączonych dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Liczba adopcji zwierząt miesięcznie – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie informacje zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana do przedstawienia argumentów uzasadniających zmianę.
3. Niedopuszczalne są pod rygorem nieważności istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Zamawiający przewiduje między innymi możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
2) zmiany danych identyfikujących Zamawiającego;
3) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
4) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej,
5) nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa,
6) możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy ewentualnie wstrzymanie/ wznowienie robót realizacji przedmiotu zamówienia, ze względu na:
a) przedłużenie procedury przetargowej,
b) zmiany stanu prawnego,
7) zmiana umowy w zakresie terminu, zakresu i sposobu realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego;
8) zmiana postanowień umowy w związku:
a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT);
b) rezygnacją z części realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego,
9) zmiana umowy w zakresie terminów realizacji umowy z przyczyn wynikających z finansowania przedmiotowej umowy,
10) zmiany umowy w postaci skrócenia terminu realizacji umowy;
11) okoliczności, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania.
5. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Sposób inicjowania zmian:
1) Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o konieczności dokonania wskazanej zmiany,
2) Wykonawca wnioskuje na piśmie pod rygorem nieważności do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
7. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (protokole ustaleń, pismo wykonawcy, notatka służbowa, itp.).
8. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punktach 6 i 7 może dojść do podpisania aneksu do umowy za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Projekt aneksu umowy przygotuje Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wielen.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wieleniu, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń, biuro nr 3 (parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wieleniu, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń, kancelaria- parter-stanowisko nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie