Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWynajem nagłośnienia na potrzeby koncertu Kraina Lodu

Kraków: Wynajem nagłośnienia na potrzeby koncertu Kraina Lodu
Numer ogłoszenia: 24234 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 7364 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 354 25 00, faks 12 354 25 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem nagłośnienia na potrzeby koncertu Kraina Lodu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wynajem nagłośnienia wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertu odbywającego się Krakowie w hali TAURON Arena Kraków (Kraków, ul. Lema 7) w dniu 5 lutego 2016 r. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Fotios Tzokas Fotis Sound, Dąbrowa, ul. Leśna 35a, 62-070 Dopiewo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 69900,00

  • Oferta z najniższą ceną: 69900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 215250,00

  • Waluta: PLN .