Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWynajem samochodów samowyładowczych z obsługą operatorską

Warszawa-Ursus: Wynajem samochodów samowyładowczych z obsługą operatorską
Numer ogłoszenia: 21908 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 329170 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa-Ursus, woj. mazowieckie, tel. 22 39 73 905 , 22 39 73 906, faks 22 39 73 906.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem samochodów samowyładowczych z obsługą operatorską.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wynajem samochodów samowyładowczych do transportu masy asfaltowej, destruktu, urobku (ziemia, gruz) z obsługą operatorską. Ilości i rodzaje podano w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ). Samochody muszą być przystosowane do współpracy z rozkładarką mas bitumicznych (możliwość jazdy z podniesioną skrzynią ładunkową i podnoszona tylna belka).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPHU Sas-Trans-Pol Teresa Sasin, ul. Literacka 12a, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 211000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 215250,00

  • Oferta z najniższą ceną: 113775,00 / Oferta z najwyższą ceną: 238620,00

  • Waluta: PLN .