Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWynajem sprzętu (koparek, koparko-ładowarek) z obsługą operatorską

Warszawa-Ursus: Wynajem sprzętu (koparek, koparko-ładowarek) z obsługą operatorską
Numer ogłoszenia: 23036 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 346294 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa-Ursus, woj. mazowieckie, tel. 22 39 73 905 , 22 39 73 906, faks 22 39 73 906.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem sprzętu (koparek, koparko-ładowarek) z obsługą operatorską.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wynajem sprzętu z obsługą operatorską: koparki kołowej o wadze 15-17 t z łyżką do kopania o pojemności minimum 0,7 m3 i łyżką skarpową regulowaną hydraulicznie oraz młotem hydraulicznym, koparki kołowej o wadze 17-20 t z łyżką do kopania o pojemności minimum 0,9 m3 i łyżką skarpową regulowaną hydraulicznie oraz młotem hydraulicznym, koparko-ładowarek z łyżką koparkową o pojemności minimum 0,3 m3 i łyżką ładowarkową otwieraną o pojemności minimum 1 m3 oraz łyżką skarpową o szerokości minimum 150 cm (z osprzętem dodatkowym w postaci młota hydraulicznego i wideł do palet), koparki gąsienicowej o wadze minimum 21 t z łyżką do kopania o pojemności minimum 1,2 m3 oraz młotem hydraulicznym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.52.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Transmix Tomasz Pietruszka, ul. Komorowska 15, 05-806 Nowa Wieś, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117050,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 124230,00

  • Oferta z najniższą ceną: 124230,00 / Oferta z najwyższą ceną: 140220,00

  • Waluta: PLN .