Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZADASZENIE BOKSÓW NA MATERIAŁY SYPKIE W RAMACH REALIZACJI ZADANIA BUDOWA SIEDZIBY…

Lidzbark Warmiński: ZADASZENIE BOKSÓW NA MATERIAŁY SYPKIE W RAMACH REALIZACJI ZADANIA BUDOWA SIEDZIBY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. LEŚNEJ 15 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Numer ogłoszenia: 20862 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lidzbarski , Kard. Stefana Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie, tel. s0-89 767 7900, faks 0-89 767 7903.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZADASZENIE BOKSÓW NA MATERIAŁY SYPKIE W RAMACH REALIZACJI ZADANIA BUDOWA SIEDZIBY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. LEŚNEJ 15 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż konstrukcji stalowej pod zadaszenie boksów na materiały sypkie.

  Elementy budowlane do wykonania w planowanej inwestycji:

  Dostarczenie konstrukcji stalowej 5,159 t.;

  Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o objętości do 0,25 dm3 szt 108,000.;

  Osadzenie w gotowych otworach o głębokości do 40cm zestawu 4szt śrub
  fundamentowych.;
  Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych kratowych od stanu
  wyjściowego powierzchni B do drugiego stopnia czystości.;

  Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji
  stalowych kratowych 2-krotnie.;

  Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi
  konstrukcji stalowych kratowych 2-krotnie.;

  Ramy w halach typu lekkiego t 1,710.;

  Płatwie z kształtowników w halach typu lekkiego t 3,215.;

  Stężenia dachów w halach typu lekkiego t 0,234.

  Uwaga: dokumentacja projektowa zawiera część robót budowlanych, które nie będą realizowane na tym etapie przetargu i są to:

  Pokrycie konstrukcji – (Lekka obudowa z blach fałdowych T-50 gr 0,7mm stalowych bez ocieplenia dachów płaskich o nachyleniu do 10% montowana metodą tradycyjną,
  ( roboty będą realizowane w późniejszym terminie ).

  Na w/w roboty nie zamieszczono przedmiarów robót w SIWZ.

  2 Szczegółowy zakres robót (Opis Przedmiotu Zamówienia -OPZ) określony jest przedmiarem robót, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, który stanowi załącznik nr 1 do siwz..

  II.1.5)

    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.60-3, 45.22.31.10-0, 45.44.21.00-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości:

  2 000 zł (dwa tysiące złotych);

  W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej za wadium złożone w terminie zostanie uznane obciążenie wpłatą konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. W zależności od woli Wykonawcy, wadium może być wniesione w:
  1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 64 2030 0045 1110 0000 0237 5550,
  2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych ,
  4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowywał będzie na wskazanym rachunku bankowym.
  3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.
  4. Jeżeli wadium będzie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
  5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
  6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty założonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 3 do siwz).

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna takiego, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykaże, że wykonał minimum jedną robotę budowlaną o wartości zamówienia min. 60 000.00 PLN brutto (sześćdziesiąt tysięcy złotych) odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (wykonanie i zamontowanie konstrukcji stalowej dachu) ;

    Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 5 do siwz).

    W przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona w innej walucie niż PLN Wykonawca musi dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień umieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 3 do siwz).

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca winien dysponować Kierownikiem Robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy;

    Posiadane przez w/w eksperta uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 z 2006r., poz. 578;).
    Zamawiający uzna Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek .
    Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

    Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 6 i 7 do siwz).

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 3 do siwz).

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Kosztorys ofertowy

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 – Cena – 90
  • 2 – Gwarancja – 10

  IV.2.2)

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://bip.warmia.mazury.pl/powiat_lidzbarski/
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, pok. 312.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, pok. 206.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie