Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZagospodarowanie osadów – instalacja do wytwarzania nawozu z osadów w oczyszczalni ścieków…

Stare Babice: Zagospodarowanie osadów – instalacja do wytwarzania nawozu z osadów w oczyszczalni ścieków w Starych Babicach (Etap III: dostawa urządzeń z rozmieszczeniem, instalacją oraz towarzyszącymi jej robotami budowlanymi)
Numer ogłoszenia: 354200 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 238186 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o., ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie, tel. 022 7229008, 7529253, faks 022 7229008, 7529253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie osadów – instalacja do wytwarzania nawozu z osadów w oczyszczalni ścieków w Starych Babicach (Etap III: dostawa urządzeń z rozmieszczeniem, instalacją oraz towarzyszącymi jej robotami budowlanymi).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części technologiczno-instalacyjnej – zaprojektowanej instalacji do wytwarzania nawozów z osadów – polegającej na dostawie pozostałych urządzeń wchodzących
w skład instalacji, ich rozmieszczeniu, zainstalowaniu (w tym podłączenie technologiczne i elektryczne urządzeń Zamawiającego) oraz wykonaniu towarzyszących jej robót budowlanych i rozruchów niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i użytkowania instalacji do wytwarzania nawozów
z osadów. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania hali pakowania granulatu wraz z wanną pośredniego zbiornika na granulat.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1) wyposażenie zbiornika osadu m.in. w następujące urządzenia i instalacje: dekanter pływający, mieszadło pionowe śmigłowe, płyty napowietrzające oraz instalacje obiektu: przelew do kanalizacji, odprowadzenie cieczy nadosadowej z dekantera, rurociąg sprężonego powietrza DN 100;
2) wyposażenie stacji mechanicznego odwadniania i przeróbki osadu m. in. w następujące urządzenia: pompa wyporowa osadu, panele dozujące dodatki nawozowe w płynie, układ rozładunku i dozowania dodatków nawozowych w postaci proszków, kompresor tłokowy, przenośniki (pkt 5.3, ppkt 3, 4, 5, 6, 7, 8 projektu wykonawczego część sanitarno- technologiczna);
3) Wykonanie instalacji w rozbudowanym budynku stacji mechanicznego odwadniania i przeróbki osadu: przewody łączące panele dozujące, instalacja wodociągowa, instalacja odprowadzania pary wodnej z granulatora, wentylacja, instalacja grzewczo- wentylacyjna (pkt 5.3, ppkt 9 lit. c, e, f, g, h, pkt 5.3, ppkt 10 projektu wykonawczego część sanitarno- technologiczna);
4) Pozostałe wyposażenie stacji mechanicznego odwadniania i przeróbki osadu: pomost roboczy przejazdowy (pkt 5.3, ppkt. 11, lit. a projektu wykonawczego część sanitarno- technologiczna);
5) Podłączenie technologiczne i elektryczne urządzeń Zamawiającego:
a) granulatora (reaktora wysokoobrotowego),
b) dozownika wapna z lejem zasypowym i konstrukcją wsporczą.
6) Dostawę wózka widłowego;
7) Wykonanie części elektrycznej i AKPiA dla obiektów: zbiornik osadu, stacja mechanicznego odwadniania i przeróbki osadu wraz z garażem, zbiornik na wapno wraz z włączeniem w system SCADA zgodnie z dokumentacją projektową;
8) Zgłoszenie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu do Urzędu Dozoru Technicznego (wraz z poniesieniem wszystkich koniecznych opłat administracyjnych związanych z powyższym zgłoszeniem);
9) Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp
i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków w zakresie nowobudowanych obiektów i instalacji;
10) Wykonanie instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz instrukcji stanowiskowych obsługi obiektów i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji oczyszczalni, instrukcji stanowiskowych bhp w zakresie nowobudowanych obiektów i instalacji;
11) Przeprowadzenie szkolenia z obsługi nowych obiektów i instalacji pracownikom obsługi oczyszczalni;
12) Wykonanie oznakowania obiektów i instalacji zgodnie z wymogami Zamawiającego;
13) Wykonanie rozruchu urządzeń i instalacji zgodnie ze STWiORB;
14) Zamawiający zapewni składniki do wykonania rozruchu części dozującej dodatki proszkowe
i płynne;
15) Przeprowadzenie rozruchu urządzeń oraz uzyskanie produktu końcowego (granulatu)
o właściwościach:
a) wielkość granulek 2 – 5 mm,
b) zawartość suchej masy około 90 %;
Powyższe oznaczenia należy wykonać przez Laboratorium zewnętrzne.
16) Wykonanie badań biologicznych, określających stan sanitarny wyprodukowanego nawozu;
17) Dostarczenie oprogramowania sterującego pracą instalacji do produkcji nawozów wraz z licencją.
3. Z opracowań projektowych wyłączono:
1) Projekt wykonawczy – część sanitarno-technologiczna:
– pkt 5.1, ppkt. 4: doprowadzenie osadu nadmiernego, doprowadzenie filtratu, odprowadzenie zhomogenizowanego osadu
– pkt 5.2
– pkt 5.3, ppkt. 1, 2, 9 lit. a, b, d
– pkt 5.4
– pkt 5.5
– pkt 5.6
– pkt 5.7
– pkt 6
2) Projekt wykonawczy – część elektryczna oraz AKPiA:
– pkt 4.6
– pkt 5, obiekt 17
– pkt 6.5
– Instalacja elektryczna i oświetlenia w hali pakowania granulatu rys. 18 i 19
– AKPiA dla obiektu nr 17 – hala pakowania granulatu
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji:
1) Projekt budowlany,
2) Projekt wykonawczy – część sanitarno-technologiczna,
3) Projekt wykonawczy – część sanitarno-technologiczna Karty katalogowe urządzeń
4) Projekt wykonawczy – część zagospodarowanie terenu,
5) Projekt wykonawczy – część elektryczna oraz AKPiA
6) STWiORB.
5. Uwagi do przedmiotu zamówienia.
1) Wykonawca jest zobowiązany na czas realizacji zamówienia zapewnić ciągłość pracy oczyszczalni ścieków w szczególności w zakresie urządzeń do odwadniania i higienizacji osadu wraz
z umożliwieniem bezpiecznego dostępu do obiektów będących w ciągłej eksploatacji pracownikom obsługi oczyszczalni, zgodnie z zasadami BHP. Sposób realizacji uzgodnić z Zamawiającym.
Maksymalny czas przestoju dla prasy odwadniania osadu wynosi 5 dni. W przypadku konieczności wyłączenia przez Wykonawcę instalacji do odwadniania osadu ściekowego na czas dłuższy niż
5 dni – Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenia zastępcze na swój koszt.
2) Wszelkie prace związane z ingerencją w pracujące obiekty oczyszczalni ścieków należy zgłosić eksploatatorowi na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem.
3) W przypadku zaistnienia kolizji Wykonawca zobowiązany jest do przebudowy kolidujących sieci
w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4) Organizacja zaplecza budowy leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający może udostępnić miejsce w pobliżu oczyszczalni ścieków przeznaczone pod zaplecze budowy.
5) Zapewnienie energii na czas budowy leży po stronie Wykonawcy.
6) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i utylizacji na własny koszt wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia z zastrzeżeniem dotyczącym elementów stalowych, które pozostają własnością Zamawiającego. Elementy stalowe z rozbiórki zeskładować w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Zamówienie w pierwszej kolejności musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
7. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe a załączone przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy do skalkulowania ceny ofertowej.
8. Pomiędzy Zamawiającym i TUZAL Sp. z o.o. została zawarta Umowa licencyjna dotycząca Know-How wytwarzania nawozów Metodą ORTWED. W związku z zawarciem przedmiotowej umowy wykonawca, jego pracownicy, współpracownicy, zleceniobiorcy oraz osoby w jakikolwiek sposób powiązane
z wykonawcą wejdą w posiadanie informacji poufnych dotyczących wytwarzania nawozów Metodą ORTWED. Z powodu okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej wobec Zamawiającego sformułowano oczekiwanie, aby nie ujawniał na stronie internetowej fragmentu projektu wykonawczego tj. rysunku nr 22 – branża technologiczna. Wskutek tak sformułowanego oczekiwania wykonawca, jego pracownicy, współpracownicy, zleceniobiorcy oraz osoby w jakikolwiek sposób powiązane z wykonawcą – aby otrzymać rysunek nr 22 – będą zobowiązani do zawarcia oddzielnej umowy o zachowaniu poufności, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.00.00-2, 42.99.69.00-3, 45.31.00.00-3, 45.25.22.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I – Gospodarka Wodno-ściekowa.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lider Konsorcjum:
  Europejski Holding Energetyczny Sp. z o.o., ul. Daniłowskiego31, 01-833 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
 • Partner Konsorcjum:
  Varia Tech Robert Korzeniowski, ul. Kwiatowa 39, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1505712,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2116707,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2116707,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3035148,00

 • Waluta: PLN .