Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych -…

Siemianowice Śląskie: Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych – I etap
Numer ogłoszenia: 22992 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemianowice Śląskie , ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, tel. 32 7605200, faks 32 7605280.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.siemianowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych – I etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.:Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych – I etap.
Realizacja zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:

a) placu zabaw z nawierzchnią poliuretanową;
b) siłowni zewnętrznej z nawierzchnią z kostki betonowej i desek kompozytowych pod urządzeniami do ćwiczeń;
c) fontanny chodnikowej z niecką basenową pod nawierzchnią;
d) chodnika z kostki betonowej wokół terenu rekreacyjnego;
wraz z wykonaniem przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i energetycznych.

Roboty budowlane będą wykonywane na terenie wpisanym do Rejestru Zabytków.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
– Przedmiar robót (Dodatek nr 7 do SIWZ),
– Dokumentacja projektowa (Dodatek nr 8 do SIWZ)
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Dodatek nr 9 do SIWZ)

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

4. Na roboty będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia.

5. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć na każde wezwanie Zamawiającego i przy jego udziale w przeglądach gwarancyjnych oraz do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień- zgodnie z art 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówień uzupełniających mogą być roboty budowlane polegające na wykonaniu: a) placu zabaw z nawierzchnią poliuretanową;
  b) siłowni zewnętrznej z nawierzchnią z kostki betonowej i desek kompozytowych pod urządzeniami do ćwiczeń;
  c) fontanny chodnikowej z niecką basenową pod nawierzchnią;
  d) chodnika z kostki betonowej;
  wraz z wykonaniem przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i energetycznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.11.27.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości:
20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Ustala się następujące sposoby wniesienia wadium:
a) przelew na rachunek bankowy Urzędu Miasta (dotyczy pieniężnej formy wniesienia wadium)
Nr 59 1050 1214 1000 0023 6886 0587, dokonany skutecznie przed upływem terminu składania ofert,
b) do kasy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie (dotyczy pozostałych niepieniężnych form wniesienia wadium)
lub złożyć wraz z ofertą, jako oddzielny dokument (dokumentu wadium nie należy spinać trwale z ofertą).
4. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis: Wadium w postępowaniu nr ZP.rp.2.2016

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową, co najmniej 1000 m2 każda oraz 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową o powierzchni co najmniej 500 m2 każda.
   2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą.
   3. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także, pod kątem potwierdzania przez informacje w nich zawarte spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
   4. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową, co najmniej 1000 m2 każda oraz 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową o powierzchni co najmniej 500 m2 każda;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu umożliwienia zamawiającemu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca winien przedłożyć dokument lub dokumenty (np. umowy, porozumienia, oświadczenia) z których wynika:
– zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
– sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
– charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
– zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Okres gwarancji – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w sto
sunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

1.1. w odniesieniu do terminu wykonania, pod warunkiem:
a) wystąpienia wykopalisk archeologicznych itp;
b) wystąpienia niewypałów i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie;
c) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego stanowiącego przedmiot umowy;
d) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji inwestycji)

1.2. w odniesieniu do zmiany/wprowadzenia podwykonawcy:

Zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę, w przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenia przedmiotowego zamówienia, jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca spełnia co najmniej takie warunki jak podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania.

2. Wszystkie wymienione warunki stanowią jedynie katalog warunków umożliwiających zmianę postanowień niniejszej umowy i nie stanowią jednocześnie zobowiązania Stron do wyrażenia zgody na taką zmianę.

3. Zmiany treści umowy mogą zostać wprowadzone pod warunkiem przedłożenia przez jedną ze stron pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez drugą ze stron na tę zmianę.
4. Przekształcenie Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne) winno nastąpić w formie aneksu do umowy.
5. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydz.Rozwoju Miasta Urząd Miasta Siemianowice Ślaskie ul.Michałkowicka105 pok.62 41-103 Siemianowice Śląskie lub za zaliczeniem pocztowym, po wcześniejszym złożeniu wniosku.Cena SIWZ 67,20zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105, 41-103 Siemianowice Śląskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie