Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Jemielnica i jej jednostek organizacyjnych

Jemielnica: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Jemielnica i jej jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 338702 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 306354 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Jemielnica i jej jednostek organizacyjnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Jemielnica i jej jednostek organizacyjnych.
Wspólny Słownik zamówień (CPV): 09310000-5 energia elektryczna
2. Przedmiot zamówienia obejmuje Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Jemielnica i jej jednostek organizacyjnych.
3. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
4. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.
5. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia
2) Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić procedurę Zmiany sprzedawcy dla poszczególnych PPE, w terminach umożliwiających rozpoczęcie sprzedaży w planowanym czasie.
3) Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

7. Podstawowe informacje:

Wspólny Słownik Zamówień 09310000-5
(Elektryczność)
Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną 42
Całkowita moc umowna [kW] 508,5
Grupa taryfowa wg OSD Wg wykazu stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ
Informacja o OSD dostarczającym energię elektryczną do obiektów Tauron Dystrybucja
Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 421
Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy kolejna zmiana
Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego 1.TAURON Dystrybucja -na czas nieokreślony
2. PKP Energetyka Spółką Akcyjną- umowa do dn.31.12.2015r. na zakup energii elektrycznej
Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa
Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii Zamawiający udostępnia wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel
Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych
Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 3
Informacja o płatnikach Płatnikami należności za zużytą energię elektryczną są podmioty wymienione w załączniku nr 9 do SIWZ
Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego postępowania 1

8. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości.

9. Wykonawca powinien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 6 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Barton Energia Sp. z o.o., Al. Krakowska 48, 05-090 Janki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98090,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 114958,26

  • Oferta z najniższą ceną: 114958,26 / Oferta z najwyższą ceną: 124330,98

  • Waluta: PLN .