Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZakup gorących pełnych obiadów dowożonych do szkół

Gostyń: Zakup gorących pełnych obiadów dowożonych do szkół
Numer ogłoszenia: 23136 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie, tel. 065 5720111, 5723911, faks 065 5723911.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup gorących pełnych obiadów dowożonych do szkół.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przygotowanie, dostarczanie i wydanie gorących pełnych obiadów uczniom i innym osobom w szkołach : Szkoła Podstawowa w Goli; Szkoła Podstawowa w Siemowie; Szkoła podstawowa w Kunowie; Szkoła Podstawowa w Daleszynie; Szkoła Podstawowa w Sikorzynie; Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu; Gimnazjum nr 1 w Gostyniu ul. Kościelna, Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu ul. Graniczna.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.00.00-1, 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Chegars s.c.Krystian Woźniak, Daniel Waleriański, ul.Witosa 1, 63-800 Gostyń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162555,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 175560,00

 • Oferta z najniższą ceną: 175560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 186532,50

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
  Zastosowano tryb zapytania o cenę , zgodnie z art. 70 ustawy PZP, ponieważ na rynku jest wiele podmiotów mogacych wykonać przedmiotowe zamówienie, usługa jest ogólnodostępna i ma charakter standardowy. ponadto wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego. Umowa została zawarta zgodnie z przepisami ustawy PZP , z wykonawcą, który spełnił warunki udziału w postępowaniu i zaoferował najniższą cenę