Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZakup i dostarczanie ciepła na potrzeby budynku przy ul. Rynkowej…

Warszawa: Zakup i dostarczanie ciepła na potrzeby budynku
przy ul. Rynkowej 8, użytkowanego przez Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.

Numer ogłoszenia: 22058 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5967300, faks 022 5967800.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostarczanie ciepła na potrzeby budynku
przy ul. Rynkowej 8, użytkowanego przez Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostarczanie ciepła na potrzeby budynku
przy ul. Rynkowej 8, użytkowanego przez Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Veolia Energia Warszawa S.A., Plac Unii C, 02-566 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 136305,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 136305,16

 • Oferta z najniższą ceną: 136305,16 / Oferta z najwyższą ceną: 136305,16

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z przepisem art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
  Uzasadnienie faktyczne: Przedsiębiorstwo Veolia Energia Warszawa S.A. jest właścicielem ciepłowni osiedlowej i tylko ono może dostarczać ciepło dla wskazanego budynku przy ul. Rynkowej 8 w Warszawie.
  Jedyny konkurent świadczący dostawę ciepła na terenie Warszawy firma PGNiG TERMIKA poinformowała że nie jest w stanie dostarczać ciepła do wskazanego obiektu.
  Należy jednoznacznie stwierdzić, iż obiektywnie nie istnieją na rynku inni wykonawcy oprócz firmy zdolni zrealizować to zamówienie.