Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZakup i dostawa materiałów do budowy dróg dla inwestycji prowadzonych przez spółkę…

Środa Wielkopolska: Zakup i dostawa materiałów do budowy dróg dla inwestycji prowadzonych przez spółkę Środa XXI Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 24332 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Środa XXI Sp. z o.o. , ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, tel. 61 28 677 49, faks 61 278 54 24.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sroda21.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa materiałów do budowy dróg dla inwestycji prowadzonych przez spółkę Środa XXI Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowlanych: Zakup i dostawa materiałów do budowy dróg dla inwestycji prowadzonych przez spółkę Środa XXI Sp. z o.o.
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy materiałów budowlanych, określone następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
44111000-1 (materiały budowlane),
44113700-2 (materiały do naprawienia nawierzchni drogowych)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3.2. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w załączniku nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obejmuje cały asortyment szczegółowo tam wymieniany, jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować (zamówienie podstawowe) oraz zamówienia objęte prawem opcji.
3.3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostaw materiałów budowlanych wszystkich materiałów określonych w załączniku nr 6 do SIWZ.
3.4. Skorzystanie z prawa opcji odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, na 3 dni przed dniem, w którym zamówienie objęte prawem opcji ma zostać zrealizowane, oraz określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji.
3.5. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) oraz ilości maksymalne stanowiące górną granice potrzeb zamawiającego (prawo opcji) określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ.
3.6. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego
w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
3.7. Wszystkie dokumenty będą podpisywane przez osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego.
3.8. Wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 15 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1, 44.11.37.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 99
 • 2 – Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 1

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje, zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych poniżej.
2. Zmiany do umowy będą mogły być dokonywane na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
2.1. dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
2.2. dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,
2.3. dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację zamówienia podstawowego i ewentualnych zamówień objętych prawem opcji w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, w zakresie stawki podatku od towarów i usług na przedmiot dostaw.
2.4. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość wydłużenia terminów realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli w okresie ich realizacji wystąpi działanie siły wyższej, przy czym przedłużenie odpowiadało będzie liczbie dni, w których wystąpiła siła wyższa;
2.5. dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, a także terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy np. konieczność przesunięcia terminu udostępnienia budynku do wykonania dostaw, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, przedłużający się czas trwania procedur administracyjnych, tymczasowy brak środków finansowych na realizację przedmiotu umowy itp. pod warunkiem, że nie zależą od Wykonawcy,
2.6. dopuszczalna jest zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w umowie, jeżeli wystąpiła konieczność zmiany personelu Wykonawcy, wymienionego w umowie (choroba, śmierć, inny wypadek losowy itp.) pod warunkiem, że nowy personel wykonawcy posiadał będzie co najmniej równorzędne doświadczenie i kwalifikacje, co personel zastępowany,
2.7. dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, gdy ze względów organizacyjnych lub technicznych, leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich, nie było możliwe przystąpienie do wykonania lub wykonanie zamówienia w terminie przewidzianym przez zamawiającego.
2.8. dopuszczalna jest zmiana dotycząca dostarczanego przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego produktu (typu) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie produktu (typu) określonego w przedmiocie zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować.
2.9. dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy np. okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności takie jak brak możliwości dostarczenia określonych przez Zamawiającego materiałów budowlanych, w wyniku dokonania zmian w projektach budowlanych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, powodujących niemożliwość dostarczenia materiałów budowlanych w specyfikacji określonej przez Zamawiającego, pod warunkiem, że nie zależą od Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sroda21.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Środa XXI Sp. z o.o., ul. Ignacego Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, w siedzibie Spółki, poziom -1 (piwnica).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 08:45, miejsce: Środa XXI Sp. z o.o., ul. Ignacego Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, w siedzibie Spółki, poziom -1 (piwnica).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie