Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZakup i dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony…

Szczecin: Zakup i dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 16882 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178575 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundusz.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli wraz z montażem i ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Dostawa i montaż mebli nastąpi w następujących lokalizacjach: Szczecin, ul. Jagiellońska 32u/5 oraz Szczecinek, pl. Wolności 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem z rozładunkiem, montażem i ustawieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na własny koszt, bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Dostarczone materiały muszą być wysokiej jakości, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, bez wad. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, aby dostarczone meble posiadały certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania lub inną dokumentację (wskazaną w załączniku nr 6 do SIWZ) potwierdzającą, że oferowane meble spełniają wymagane prawem przepisy i normy. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.10.00-3, 39.11.10.00-6, 39.14.12.00-4, 39.14.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • STECKO MEBLE Gabriela Stecko, Andrzej Stecko Sp. jawna, ul. Chodkiewicza 2,3,3A, 70-344 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63327,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 76483,86

  • Oferta z najniższą ceną: 47469,96 / Oferta z najwyższą ceną: 87825,69

  • Waluta: PLN .