Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZakup i dostawa oleju napędowego i opalowego

Błonie: Zakup i dostawa oleju napędowego i opalowego
Numer ogłoszenia: 24330 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 1882 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików, Radzików, 05-870 Błonie, woj. mazowieckie, tel. 22 7253715, faks 22 7253715.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju napędowego i opalowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa oleju napędowego i opałowego w okresie od 01. 02. 2016 do 31. 01. 2017 r dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego Radzików w ilości:
Lp. Nazwa – rodzaj paliwa Ilość w litrach
1.Olej napędowy 160000 l.,
2.Olej opałowy 20000 l..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński, 07-200 Wyszków, ul. Serocka 11A, Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński, 07-200 Wyszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 538000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 458400,00

  • Oferta z najniższą ceną: 458400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 479000,00

  • Waluta: PLN .