Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZakup i dostawa produktów farmaceutycznych (leków objętych programem terapeutycznym, ceftazydymu, leków różnych…

Radom: Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych (leków objętych programem terapeutycznym, ceftazydymu, leków różnych oraz povidone-lodine) dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
Numer ogłoszenia: 23004 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego , ul. Lekarska 4, 26-610 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 3615285, 3615284, faks 48 3615213.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.rszs.radom.regiony.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych (leków objętych programem terapeutycznym, ceftazydymu, leków różnych oraz povidone-lodine) dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych (leków objętych programem terapeutycznym, ceftazydymu, leków różnych oraz povidone-lodine) dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Część nr 1: Paricalcitol inj – lek objęty Programem Terapeutycznym-2500 fiol.
Część nr 2: Ranibizumab inj – lek objęty Programem Terapeutycznym-40 fiol.
Część nr 3: Aflibercept- lek objęty Programem Terapeutycznym-16 fiol.
Część nr 4 : Ceftazydym – 16.400 fiol.
Część nr 5: Leki różne – 32.640 szt, 20 kpl, 54000 ml
Część nr 6: Povidone-lodine – 120 000 ml.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.65.11.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli wykaże że posiada zezwolenie na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.).
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą zezwolenia na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pełnomocnictwo – w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie
2) wypełniony formularz cenowy zgodnie z oferowaną częścią

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Termin płatności – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy:
1. Zmiana stawki podatku VAT wprowadzona przepisami prawa – może się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian.
2. Ceny jednostkowe brutto towarów mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cen urzędowych, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra dot. Programów Terapeutycznych a ich ceny nie powinny być wyższe niż limit finansowania w dniu wejście w życie Rozporządzenia – dotyczy części nr 1,2,3.
3. Odbiorca dopuszcza, że w przypadku niemożliwości dostawy przedmiotu zamówienia
(jak wstrzymanie lub zaprzestanie produkcji), za każdorazową zgodą Odbiorcy, dopuszcza się dostawę w zamian leku objętego umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie międzynarodowej (substancji czynnej), dawce, postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie przewyższać ceny leku z oferty.
4. Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe stron umowy.
5. W przypadku niewykorzystania ilości określonych w umowie dopuszcza się przedłużenie umowy za zgodą obu stron nie dłużej jednak niż na okres 6 m-cy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.rszs.radom.regiony.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Radomski Szpital Specjalistyczny Sekcja Zamówień Publicznych ul. Lekarska 4, pok. 313, 26-610 Radom..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 11:30, miejsce: Radomski Szpital Specjalistyczny Sekcja Zamówień Publicznych ul. Lekarska 4, pok. 313, 26-610 Radom..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
– Część nr 1,2 i 3 – 1 rok od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy.
– Część nr 4,5,6 – 2 lata od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Paricalcitol inj – lek objęty Programem Terapeutycznym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Paricalcitol inj – lek objęty Programem Terapeutycznym-2500 fiol..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ranibizumab inj – lek objęty Programem Terapeutycznym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ranibizumab inj – lek objęty Programem Terapeutycznym – 40 fiol.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Aflibercept- lek objęty Programem Terapeutycznym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aflibercept- lek objęty Programem Terapeutycznym-16 fiol..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Ceftazydym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ceftazydym – 16.400 fiol.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.11.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Leki różne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Leki różne – 32.640 szt, 20 kpl, 54000 ml.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Povidone-lodine.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Povidone-lodine – 120 000 ml.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5