Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZakup i dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce

Hajnówka: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce
Numer ogłoszenia: 12008 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 684 26 79, faks 85 684 26 79.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i alkoholu etylowego na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce, wg załącznika nr 2 do SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8, 24.32.25.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 21.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie i dokumenty (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie, iż środki dezynfekcyjne będące przedmiotem zamówienia są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP i posiadają aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, które zostaną dostarczone przy pierwszej dostawie.
2. Dokumenty potwierdzające, iż substancje do dezynfekcji narzędzi i powierzchni posiadają dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Oświadczenie, że preparaty są przebadane według metod i norm odpowiednich dla zastosowania w obszarze medycznym.
4. Oświadczenie, że preparaty spełniają zakres działania mikrobójczego określony przez Zamawiającego a w razie wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo wymagania dokumentów potwierdzających przeprowadzenie skutecznych badań m na mikroorganizmach testowych ustalonych polską lub europejska normą, bądź innymi metodami odpowiednimi do stosowania w obszarze medycznym.
5. Deklaracja zgodności CE do wyrobów medycznych klasy I, natomiast dla klasy IIb zgłoszenie do Krajowego Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych oraz ulotki i wszelkie posiadane atesty na zaoferowany asortyment, zgodnie z obowiązującym prawem.
6. Oświadczenie producenta, zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 2 do SIWZ – pakiet 6 poz. 1, poz. 2, pakiet 11 poz. 1.
7. Dla preparatów do dezynfekcji rąk , skóry i błon śluzowych Świadectwo Rejestracji Ministra Zdrowia oraz Charakterystyka Produktu Leczniczego.
8. Dokument potwierdzający uzyskanie akceptacji Instytutu Matki i Dziecka – dotyczy pakietu nr 4.
9. Oświadczenie w zakresie, o jakim mowa w art. 91 ust 3a ustawy Pzp – według wzoru i załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ,
10. Oryginał pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika,
11. Oryginał pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 99
 • 2 – Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji przewidzianej w pkt 1, 2, 3, 4 i 5.
1) Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie zgodnie z warunkami SIWZ wyłącznie na skutek:
a. jeżeli produkt zostanie objęty ceną urzędową, zmiana urzędowej ceny nastąpi z mocy prawa i obowiązuje od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę cenę a nowa cena urzędowa będzie ceną maksymalną jaką może za produkt zapłacić Zamawiający. Zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen, jak również dodania nowych produktów
b. zaistnienia możliwości obniżenia cen (zmiany korzystne dla Zamawiającego- promocje, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy),
c. jeżeli produkt zostanie objęty refundacją, obniżki cen spowodowanej zmniejszeniem wyceny przez właściwy organ,
d. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową,
e. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia przysługującego wykonawcy w przypadku zmiany:
-stawki podatku od towarów i usług, w takim przypadku ceny netto nie ulegną zmianie, a ceny brutto ulegną zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku VAT. Zmiana cen brutto w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych przepisów po podpisaniu aneksu przez strony,
-wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
-zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
-jeżeli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówieniu przez Wykonawcę co wykaże on bezspornie w swoim wniosku do Zamawiającego.
2) W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: zmiany dotyczące danych obydwu stron umowy w tym zmiany teleadresowe, zmiany w nazwie firmy, zmiany rachunku bankowego, itp., przy czym zmiany te nie mogą prowadzić do zmian podmiotowych.
3) W przypadku zmiany polegającej na zamianie jeszcze niewykorzystanego asortymentu, przewidzianego niniejszą umową, na inny asortyment z tej umowy, który został już wykorzystany, z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie. Zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na wniosek Zamawiającego,
4) W przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w umowie w okresie, na jaki umowa została zawarta, okres ten może ulec przedłużeniu na wniosek Zamawiającego o czas określony, nie dłuższy jednak niż kolejne 3 miesiące.
5) W przypadku wstrzymania, zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu, strony dopuszczają możliwość dostarczania produktów równoważnych, jako produkt równoważny Zamawiający uważa produkt nie gorszej jakości , posiadający tę samą funkcjonalność, wielkość, skład oraz pozostałe parametry określone w formularzu asortymentowo – cenowym dla poszczególnego asortymentu.

2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do złożenia na piśmie wniosku o zmianę postanowień zawartej umowy wraz z przedstawieniem zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt. 1.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, SP ZOZ w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat SP ZOZ w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mycie i dezynfekcja rąk, błon sluzowych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dezynfekcja skóry.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dezynfekcja skóry.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dezynfekcja ran.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mycie i dezynfekcja powierzchni.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mycie i dezynfekcja powierzchni.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dezynfekcja sprzętu medycznego ( głowice USG, sondy, stetoskopy).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dezynfekcja powierzchni wyrobów medycznych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dezynfekcja powierzchni wyrobów medycznych ( o działaniu na spory -Clostridium difficile, Bacilus cereus).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego termolabilnego- kontaktujacego się z nieuszkodzonymi tkankami.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet nr 11..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mycie i dezynfekcja narzędzi.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet nr 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dezynfekcja rąk.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet nr 13.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Preparaty do ran i rąk.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet nr 14.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Spirytus skażony.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.32.25.10-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet nr 15.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Spirytus czysty.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.32.25.10-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet nr 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Preparat dezynfekcyjny na gorąco do aparatów do hemodializy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet nr 17.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Preparat do dezynfekcji stacji wody na dializach.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet nr 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Środki do stosowania w myjniach- dezynfektorach kompatybilne z urządzeniami znajdującymi się na wyposażeniu Centralnej Sterylizacji SP ZOZ w Hajnówce ( pozycje 1 do 3).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet nr 19.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pielęgnacja i konserwacja narzędzi chirurgicznych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet nr 20.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pielęgnacja rąk.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet nr 21.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mycie i dezynfekcja narzędzi.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. Termin naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach – 1