Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN…

Piastów: ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1-POZ. 3.
Numer ogłoszenia: 8422 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337184 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej “PIASTUN”, ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów, woj. mazowieckie, tel. 22 7236287, 7231147, faks 22 7236287, 7231147.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1-POZ. 3..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1 SZCZEPIONKA P/BŁONICY (D), TĘŻCOWI (T), KRZTUŚCOWI (KOMPONENTA ACELULARNA) (PA), POLIOMYELITIS INAKTYWOWANA (IPV) I P/HAEMOPHILUS TYPU B (HIB) SKONIUGOWANA (ADSOROBOWANA) W LICZBIE 400 SZTUK; POZ. 2 SZCZEPIONKA P/BŁONICY (D), TĘŻCOWI (T), KRZTUŚCOWI (KOMPONENTA ACELULARNA) (PA), WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (RDNA) (HBV), POLIOMYELITIS INAKTYWOWANA (IPV) I P/HAEMOPHILUS TYPU B (HIB) SKONIUGOWANA (ADSOROBOWANA) W LICZBIE 450 SZTUK; POZ. 3 SZCZEPIONKA P/WZW TYPU B DLA DOROSŁYCH W LICZBIE 200 SZTUK..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: POZ. 1 SZCZEPIONKA P/BŁONICY (D), TĘŻCOWI (T), KRZTUŚCOWI (KOMPONENTA ACELULARNA) (PA), POLIOMYELITIS INAKTYWOWANA (IPV) I P/HAEMOPHILUS TYPU B (HIB) SKONIUGOWANA (ADSOROBOWANA).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp.z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36080,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49324,00

 • Oferta z najniższą ceną: 49324,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49324,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: SZCZEPIONKA P/BŁONICY (D), TĘŻCOWI (T), KRZTUŚCOWI (KOMPONENTA ACELULARNA) (PA), WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (RDNA) (HBV), POLIOMYELITIS INAKTYWOWANA (IPV) I P/HAEMOPHILUS TYPU B (HIB) SKONIUGOWANA (ADSOROBOWANA).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp.z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 76779,00

 • Oferta z najniższą ceną: 76779,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76779,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: SZCZEPIONKA P/WZW TYPU B DLA DOROSŁYCH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp.z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6502,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8076,00

 • Oferta z najniższą ceną: 8076,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8076,00

 • Waluta: PLN .