Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZakup i dostawa urządzeń do pielęgnacji boisk piłkarskich

Świnoujście: Zakup i dostawa urządzeń do pielęgnacji boisk piłkarskich
Numer ogłoszenia: 348260 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 314598 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji “Wyspiarz”, ul. Jana Matejki 22, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 3213781, faks 0-91 3213781.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa urządzeń do pielęgnacji boisk piłkarskich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę : fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz zamiatarki do nawierzchni trawiastych, szczotki do boisk z nawierzchnią naturalną i trawą syntetyczną, urządzenia szczotkującego do trawy syntetycznej, oczyszczarki do trawy syntetycznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-0, 16.00.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ProGrasS Polska Sp. z o.o., ul. Trzciana 234, 32-733 Trzciana, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 320000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 270415,00

  • Oferta z najniższą ceną: 270415,00 / Oferta z najwyższą ceną: 270415,00

  • Waluta: PLN .