Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZakup i dostawy narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku oraz narzędzi ortopedycznych wielorazowego użytku

Rzeszów: Zakup i dostawy narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku oraz narzędzi ortopedycznych wielorazowego użytku
Numer ogłoszenia: 22978 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179717 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8664000, faks 17 8664702.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawy narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku oraz narzędzi ortopedycznych wielorazowego użytku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 1. Narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku Pakiet nr 2. Narzędzia ortopedyczne wielorazowego użytku. 3. Kluczyk do wiertarek firmy Aesculap typ GA672.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet nr 1. Narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46619,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 53412,48

 • Oferta z najniższą ceną: 53412,48 / Oferta z najwyższą ceną: 53412,48

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet nr 2. Narzędzia ortopedyczne wielorazowego użytku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 30071,40

 • Oferta z najniższą ceną: 27012,90 / Oferta z najwyższą ceną: 30071,40

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet nr 3. Kluczyk do wiertarek firmy Aesculap typ GA672

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomysl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2484,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2484,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2484,00

 • Waluta: PLN .