Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH, PAPIERU…

Warszawa: ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH, PAPIERU DO DRUKAREK, KOPIAREK ORAZ FAKSÓW
Numer ogłoszenia: 24146 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy , al. KEN 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (022) 545 74 71, faks (022) 545 74 71.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorzadu terytorialnego.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH, PAPIERU DO DRUKAREK, KOPIAREK ORAZ FAKSÓW.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących w posiadaniu realizującego zamówienie i jednostek budżetowych, na rzecz których prowadzone jest postępowanie oraz papieru do drukarek, kserokopiarek oraz faksów.
  Zamówienie jest podzielone na dwie części:
  Część A – dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących,
  Część B – dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek oraz faksów.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części zamówienia.
  Badanie, ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzone odrębnie dla każdej Części.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części A – zawierający: wykaz urządzeń, rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta urządzenia oraz orientacyjne ilości zamawianych materiałów eksploatacyjnych w okresie objętym zamówieniem wraz z kalkulacją ceny oferty, zawiera załącznik nr 1a do SIWZ.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części B – zawierający wykaz ilości i rodzaju zamawianego papieru w okresie objętym zamówieniem wraz z kalkulacją ceny oferty, zawiera załącznik nr 1b do SIWZ.
  Wykaz jednostek budżetowych, do których mają być dostarczane materiały eksploatacyjne oraz papier zawierają załączniki nr 1a do Umowy i 1b do Umowy.
  Oferowane materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych winny spełniać wymogi: powinny być fabrycznie nowymi materiałami eksploatacyjnymi, dedykowanymi do danego sprzętu drukującego. Pod pojęciem fabrycznie nowe, Zamawiający rozumie produkty:
  ORYGINALNE tusze, tonery i materiały eksploatacyjne producentów urządzeń, tj. w całości wyprodukowanych z podzespołów fabrycznie nowych (tzw. OEM), w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu, numerem katalogowym oraz terminem przydatności do użycia.
  lub
  RÓWNOWAŻNE – REFABRYKOWANE tusze, tonery i materiały eksploatacyjne produkowane z wykorzystaniem zużytych tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych oryginalnych OEM, z których wyselekcjonowane są elementy pełnowartościowe, plastikowe (głównie obudowy) lub elementy metalowe, wzbogacone o elementy fabrycznie nowe jak: bębny OPC, wałki, proszki, chipy, plomby. Materiały eksploatacyjne nie mogą posiadać śladów uszkodzenia, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta tychże materiałów z widocznym logo, symbolem produktu, numerem katalogowym oraz terminem przydatności do użycia, posiadać wszelkie zabezpieczenia pojemników i być kompatybline z urządzeniem, do którego zostały zamówione. Muszą cechować się parametrami takimi samymi lub lepszymi w zakresie temperatury pracy, pojemności, wydajności i jakości wydruku w stosunku do oryginału (OEM) produkowanego przez producenta urządzenia.
  Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry w stosunku do materiałów oryginalnych.
  Nie dopuszcza się dostawy materiałów w 100% fabrycznie nowych zamienników (tzw. klonów), będących bezprawnym odwzorowaniem tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych oryginalnych producentów urządzeń, które naruszają patenty producenta oraz refabrykowanych tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych, produkowanych na bazie zużytych fabrycznie nowych klonów, które naruszają patenty producenta drukarek i kopiarek.
  Wszystkie materiały eksploatacyjne (oryginalne czy też równoważne- REFABRYKOWANE) muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta
  (np. hologramy) z naniesionym na opakowaniu opisem identyfikującym produkt oraz listą urządzeń,
  do których dany artykuł jest przystosowany, oznaczone logo (znakiem firmowym producenta) i nazwą producenta oraz termin przydatności do użycia.
  Dostarczone przez wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą posiadać gwarancję na minimum 24 miesięcy od dnia dostawy.
  Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych.
  Wykonawca winien zaproponować taki produkt równoważny, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry, normy, standardy jakościowe i właściwości jak produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry techniczne i jakościowe równoważnych materiałów eksploatacyjnych winny być takie same lub lepsze jak parametry tej samej klasy produktów oryginalnych. W szczególności musi być zagwarantowana nie gorsza jakość wydruku, taka sama lub lepsza wydajność czy pojemność.
  W przypadku, kiedy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie atramentu/tonera, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element.
  Zamawiający zastrzega, iż w przypadku awarii urządzenia spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem materiałów oryginalnych lub równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tego uszkodzenia na własny koszt.
  Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 2 i 2a do SIWZ – Wzór Umowy..

  II.1.5)

    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6, 30.19.23.20-0, 30.19.23.00-4, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.76.30-1.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Wykonawcy przystępujący do przetargu w zakresie zadania Części A zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości:
  4 000,00 PLN (słownie: cztery tysięce złotych), przed upływem terminu przewidzianego na składanie ofert.
  Dla zadania Części B – zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
  Wadium może być wnoszone w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty,
  o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007r. nr 42 poz. 275, z późn. zm.).
  Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:
  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m. St. Warszawy, Al. KEN 61 , konto nr 53 1030 1508 0000 0005 5030 7081 z dopiskiem: Przetarg nieograniczony – Część A, znak sprawy nr 1/DBFO/ZP/PN/2016
  Oryginały dokumentów stwierdzających wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu, Wykonawca winien złożyć w osobnej kopercie wraz ze składaną ofertą, a kserokopię dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, załączyć do oferty.
  Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium lub gdy wadium zostanie wpłacone po upływie terminu składania ofert zostanie wykluczony z postępowania.
  Zamawiający będzie uważał za skuteczne zabezpieczenie wadium w pieniądzu tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
  Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164.).
  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy
  do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy , którzy posiadają doświadczenie w realizacji zamówień porównywalnych z przedmiotem zamówienia, tzn. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dla zadania Części A – wykonali minimum 3 zamówienia obejmujące dostawę materiałów eksploatacyjnych – o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda, a dla zadania Części B – wykonali minimum 3 zamówienia obejmujące dostawę papieru do drukowania – o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto. Zamawiający przez jedno zamówienie rozumie dostawę realizowaną w ramach jednego kontraktu (umowy),

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający żąda, aby Wykonawcy na dzień upływu składania ofert dla zadania wyłącznie Części A wykazał się opłaconą polisą OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

   W celu potwierdzenia, że oferowane materiały eksploatacyjne w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych-refabrykowanych, są o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i jakościowych od oryginalnych Wykonawca winien dołączyć do oferty:

   Raporty z testów wydajności wykonanych wg standardów norm: norma dla tonerów monochromatycznych ISO/IEC 19752, norma dla tonerów kolorowych ISO/IEC 19758 i normy ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych lub norm równoważnych, przy czym raporty z testów muszą dotyczyć każdego artykułu oddzielnie i określać wydajności przetestowanego produktu (nie dotyczy foli, taśm, bębnów).
   Dokumenty winny zostać wystawione przez producenta równoważnych materiałów eksploatacyjnych.
   Karty Charakterystyki Bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowanych zgodnie z dyrektywą REACH 1,453/2010.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 – Cena – 80
  • 2 – Temin dostawy – 20

  IV.2.2)

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dbfo.Ursynow.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów M. St. Warszawy, Al. KEN 61, 02-777 Warszawa, pokój nr 506 (Vpietro).

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy, Al. KEN 61, V piętro, pokój 502 (sekretariat).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie