Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEzakup i sukcesywna dostawa protez PTFE, protez dzianych, tkanych prostych i…

Warszawa: zakup i sukcesywna dostawa protez PTFE, protez dzianych, tkanych prostych i rozwidlonych oraz łat naczyniowych
Numer ogłoszenia: 7214 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 223524 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 508 18 09, faks 22 845 64 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i sukcesywna dostawa protez PTFE, protez dzianych, tkanych prostych i rozwidlonych oraz łat naczyniowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa protez PTFE niezbrojonych i zbrojonych;
Zakup i sukcesywna dostawa protez PTFE niezbrojonych, zbrojonych, zwężanych;
Zakup i sukcesywna dostawa protez dzianych i tkanych, prostych i rozwidlonych;
Zakup i sukcesywna dostawa łat naczyniowych dzianych;
Zakup i sukcesywna dostawa protez dzianych i tkanych, prostych i rozwidlonych powlekanych solami srebra.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.42.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zakup i sukcesywna dostawa protez PTFE niezbrojonych i zbrojonych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jotec Polska Sp. z o.o., Pory 78, 02-757 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 190268,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 131835,60

 • Oferta z najniższą ceną: 131835,60 / Oferta z najwyższą ceną: 198321,69

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Zakup i sukcesywna dostawa protez PTFE niezbrojonych, zbrojonych, zwężanych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hammermed Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa., Kopcińskiego 69/71, Łódź, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49650,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25380,00

 • Oferta z najniższą ceną: 25380,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45429,93

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Zakup i sukcesywna dostawa protez dzianych i tkanych, prostych i rozwidlonych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hammermed Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa., Kopcińskiego 69/71, Łódź, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119186,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 103226,40

 • Oferta z najniższą ceną: 103226,40 / Oferta z najwyższą ceną: 106829,28

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Zakup i sukcesywna dostawa łat naczyniowych dzianych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hammermed Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa., Kopcińskiego 69/71, Łódź, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 37800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 37800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 37800,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: Zakup i sukcesywna dostawa protez dzianych i tkanych, prostych i rozwidlonych powlekanych solami srebra

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MAQUET POLSKA Sp. z o.o., Osmańska 14, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 136850,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 147798,00

 • Oferta z najniższą ceną: 147798,00 / Oferta z najwyższą ceną: 147798,00

 • Waluta: PLN .